IV SA/Wr 242/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2556270

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 2 października 2018 r. IV SA/Wr 242/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bogumiła Kalinowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 2 października 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprzeciwu od zarządzenia referendarza sądowego z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie ze skargi A. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J. z dnia (...) marca 2017 r. nr (...) w przedmiocie wstrzymania wykonania decyzji przyznającej świadczenia rodzinne postanawia: odrzucić sprzeciw.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z dnia 13 lipca 2018 r. wydanym w tej sprawie referendarz sądowy pozostawił wniosek o przyznanie prawa pomocy zawarty w piśmie z dnia 9 lutego 2018 r. bez rozpoznania. Zarządzenie zostało doręczone skarżącemu w dniu 2 sierpnia 2018 r. (k.72) W dniu 8 sierpnia 2018 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej wpłynął do Sądu, sprzeciw skarżącego od powyższego zarządzenia, opatrzony podpisem elektronicznym. Zarządzeniem z dnia 9 sierpnia 2018 r., doręczonym skarżącemu w dniu 31 sierpnia 2018 r. (k. 78), zobowiązano stronę do usunięcia braków formalnych sprzeciwu w terminie 7 dni pod rygorem jego odrzucenia poprzez podpisanie sprzeciwu bądź nadesłanie odpisu prawidłowo podpisanego sprzeciwu. W dniu 7 września 2018 r. skarżący nadał za pośrednictwem poczty polskiej pismo opatrzone datą 7 września 2018 r., w którym skarżący w nawiązaniu do wezwania wskazał, że składa poniżej własnoręczny podpis. Na piśmie brak podpisu złożonego w sposób charakterystyczny i typowy dla osoby skarżącego

(por. k 11 i 14)

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 259 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, dalej p.p.s.a.) sprzeciw wniesiony po terminie oraz sprzeciw, którego braki formalne nie zostały uzupełnione, a także sprzeciw wniesiony przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego lub rzecznika patentowego, niezawierający uzasadnienia, sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym. Z kolei w myśl art. 46 § 1 pkt 4 p.p.s.a. każde pismo strony powinno zawierać podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. Niepodpisanie sprzeciwu powoduje, że nie można nadać mu prawidłowego biegu. W świetle art. 49 § 1 p.p.s.a., jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni. Stosownie do powołanego wyżej art. 259 § 2 p.p.s.a., wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym sprzeciw, którego braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie. Wyjaśnienia wymaga, że w postępowaniu sądowoadministracyjnym z uwagi na treść art. 46 § 1 p.p.s.a. nie jest dopuszczalne wniesienie do sądu pisma za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym opatrzonego nawet bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z 2001 r. o podpisie elektronicznym. Pismo takie, po jego wydrukowaniu, jest bowiem dotknięte brakiem formalnym, który może być uzupełniony przez autora pisma poprzez złożenie podpisu własnoręcznego na jego wydruku (zob. uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 maja 2014 r., I OPS 10/13, publ. ONSAiWSA z 2014 r. Nr 5, poz. 70; postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 października 2014 r., I OZ 884/14; z dnia 9 października 2014 r., I OZ 854/14, dostępne na stronie www.orzeczenia.nsa.gov.pl). Dodać trzeba, że możliwość wnoszenia pism w formie elektronicznej z elektronicznym podpisem przewidywać będzie dopiero art. 46 § 2a-2d p.p.s.a., który wejdzie w życie 31 maja 2019 r., co wynika z art. 11 i art. 4 ustawy z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 183, z późn. zm.).

W niniejszej sprawie wniesione przez skarżącego drogą elektroniczną pismo niewątpliwie zawierało brak formalny uniemożliwiający nadanie mu dalszego biegu. Wobec powyższego Sąd zobowiązał wnioskodawcę do usunięcia tego braku poprzez własnoręczne podpisanie pisma w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia sprzeciwu. Przesyłka sądowa zawierająca wezwanie została skutecznie doręczona skarżącemu w dniu 31 sierpnia 2018 r. W tej sytuacji siedmiodniowy termin do wykonania zobowiązania Sądu upłynął z dniem 7 sierpnia 2018 r. W zakreślonym terminie nie opatrzono sprzeciwu własnoręcznym podpisem, ani nie nadesłano tak podpisanego sprzeciwu.

Mając na uwadze powyższe Sąd na podstawie art. 259 § 2 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.