Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2761976

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 24 października 2019 r.
IV SA/Wr 217/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący:, Sędzia WSA Ewa Kamieniecka.

Sędziowie WSA: Lidia Serwiniowska, Wanda Wiatkowska-Ilków (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w Wydziale IV na rozprawie w dniu 24 października 2019 r., sprawy ze skargi R. A., na decyzję Dyrektora Okręgowej Służby Więziennej we W., z dnia (...) kwietnia 2019 r. nr (...), w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej, oddala skargę w całości;, przyznaje adwokatowi P. Ż. od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu kwotę 295,20 (słownie: dwieście, dziewięćdziesiąt pięć 20/100) złotych w tym 23% podatku VAT tytułem zwrotu kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu.,

Uzasadnienie faktyczne

Dyrektor (...) Służby Więziennej we W. decyzją z dnia (...) kwietnia 2019 r. na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1, art. 5 ust. 1, art. 16 ust. 1, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm.), art. 2 ust. 2 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1542 z późn.zm), § 66 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobów ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1804) oraz art. 104 i art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), po rozpatrzeniu odwołania R. A. od decyzji Nr (...) Dyrektora Zakładu Karnego Nr (...) we W. odmawiającej udostępnienia informacji publicznej w przedmiocie wydania kserokopii wszystkich aktualnych porozumień dotyczących warunków zatrudniania skazanych zawartych pomiędzy Zakładem Karnym Nr (...) we W., a podmiotami zatrudniającymi osadzonych, wraz z załącznikami i aneksami utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję.

W uzasadnieniu organ podał, że R. A. wystąpił z wnioskiem z dnia (...) stycznia 2019 r. do Dyrektora Zakładu Karnego Nr (...) we W. o udostępnienie informacji publicznej w zakresie:

1) udostępnienia danych kontrahentów z którymi współpracuje Dyrektor Zakładu Karnego Nr (...) we W. w zakresie zatrudniania skazanych za wynagrodzeniem;

2) wydania kserokopii wszystkich aktualnych porozumień dotyczących warunków zatrudniania skazanych zawartych pomiędzy Zakładem Karnym Nr (...) we W. a podmiotami zatrudniającymi osadzonych na etacie za wynagrodzeniem, wraz z załącznikami i aneksami;

3) podania ilości wakatów dot. zatrudnienia odpłatnego skazanych u kontrahentów Zakładu Karnego Nr (...) we W.;

4) podania ilości skazanych zatrudnionych i skierowanych do zatrudnienia za wynagrodzeniem u kontrahentów Zakładu Karnego Nr (...) we W. posiadających zobowiązanie do świadczeń alimentacyjnych i orzeczony obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem;

5) podania ilu skazanych jest obecnie zatrudnionych za wynagrodzeniem u kontrahentów zewnętrznych.

W odpowiedzi na ww. wniosek, pismem z dnia (...) stycznia 2019 r. organ udostępnił wnioskodawcy informacje, o których mowa w punkcie 1 i 5 wniosku. Równocześnie jednak, odnośnie żądań zawartych w punkcie 2-4 wniosku, stwierdził, że wnioskowana informacja ma charakter informacji przetworzonej. Organ poinformował, iż przygotowanie (opracowanie) żądanej informacji wymaga przeanalizowania dokumentacji źródłowej i zaangażowania personelu jednostki w dodatkowe czynności. Pismem z dnia (...) stycznia 2019 r. wnioskodawca został wezwany do wykazania - w terminie 7 dni od doręczenia pisma - powodów, dla których żądana informacja będzie szczególnie istotna dla interesu publicznego. W odpowiedzi wnioskodawca stwierdził, że nie musi wykazywać powodów, dla których spełnienie jego żądania będzie szczególnie istotne dla interesu publicznego, gdyż to na podmiotach zobowiązanych do udostępnienia informacji publicznej spoczywa obowiązek wykazania braku istnienia tej przesłanki, jeżeli decydują się wydać w tej sprawie decyzję odmowną.

Decyzją Nr (...) z dnia (...) lutego 2019 r. Dyrektor Zakładu Karnego Nr (...) we W. odmówił udostępnienia informacji publicznej w zakresie punktów 2-4 wniosku. Uzasadniając swoje stanowisko wskazał: iż wbrew twierdzeniom Wnioskodawcy informacja, której się on domaga, ma charakter informacji przetworzonej. Udostępnienie kserokopii wszystkich aktualnych umów dotyczących warunków zatrudniania skazanych wymaga bowiem przeprowadzenia dokładnej analizy prawnej każdej umowy, która jest konieczna do podjęcia kolejnego procesu, tj. anonimizacji danych, które nie podlegają udostępnieniu, co z uwagi na dużą ilość materiału (ok. (...) stron) byłoby czasochłonne i zakłóciłoby wykonywanie obowiązków związanych z ustawowymi zadaniami Służby Więziennej. Wskazał również z jakich przyczyn uważa informację z pkt 3 i 4 za informację przetworzoną.

Reasumując Dyrektor Zakładu Karnego Nr (...) we W. stwierdził, że Wnioskodawca domagał się informacji, których wytworzenie wymaga czasochłonnych działań intelektualnych, jak również czynności technicznych, a co za tym idzie dużego dodatkowego nakładu pracy (zaangażowania środków osobowych), które zakłócą normalny tok działania organu i utrudnią wykonywanie przez niego zadań określonych w art. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej. A informacje takie, zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych, są informacjami przetworzonymi.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 powołanej wyżej ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego. Wnioskodawca wezwany do wykazania tej przesłanki uznał, że nie ma takiego obowiązku. Natomiast w ocenie organu, udostępnienie wnioskodawcy informacji objętych pytaniem Nr 2-4 wniosku w żaden sposób nie wpłynie na funkcjonowanie państwa czy też jego organów.

Odwołanie od powyższej decyzji złożył wnioskodawca.

W odwołaniu wnioskodawca zgodził się z argumentacją zawartą w decyzji w zakresie odmowy udostępnienia informacji publicznej w zakresie punktów 3 i 4 wniosku. Jednocześnie wnioskodawca podtrzymał, że wydanie kserokopii wszystkich aktualnych porozumień dotyczących warunków zatrudniania skazanych zawartych pomiędzy Zakładem Karnym Nr (...) we W., a podmiotami zatrudniającymi osadzonych nie jest informacją przetworzoną. W związku z powyższym wnosił o uchylenie zaskarżonej decyzji w części i zobowiązanie organu do udostępnienia żądanej informacji w zakresie przesłania kserokopii wszystkich aktualnych porozumień dotyczących warunków zatrudniania skazanych zawartych pomiędzy Zakładem Karnym Nr (...) we W., a podmiotami zatrudniającymi osadzonych.

Dyrektor (...) Służby Więziennej we W. rozpoznając odwołanie stwierdził, że decyzja z dnia (...) kwietnia 2019 r. została zaskarżona w zakresie odmowy udzielenia odpowiedzi na pytanie 2 z wniosku skarżącego z dnia (...) stycznia 2019 r.

Organ podał, że po przeanalizowaniu charakterystyki dokumentów, których udostępnienia żąda Wnioskodawca stwierdził, że odmowa ich udostępnienia jest uzasadniona. Zgodził się z argumentacją Dyrektora Zakładu Karnego Nr (...) we W., iż suma informacji prostych, w związku z wiążącą się z ich pozyskaniem wysokością nakładów jakie musi ponieść organ, może być traktowana jako informacja przetworzona. Jednak zdaniem Dyrektora odmowę udostępnienia informacji publicznej w żądanym zakresie uzasadniają przede wszystkim kwestie bezpieczeństwa. Ujawnienie i rozpowszechnienie ww. umów wraz z aneksami oraz załącznikami stanowiącymi integralną ich część miałoby negatywny wpływ na poziom bezpieczeństwa Zakładu Karnego Nr (...) we W., jak również mogłoby w istotny sposób przyczynić się do wzrostu liczby samowolnych oddaleń osób pozbawionych wolności z miejsc pracy organizowanych w systemie bez konwojenta. Wskazane powyżej załączniki to m.in. protokoły z rozpoznania miejsc pracy skazanych zawierające szczegółowe opisy samego miejsca pracy, jak również jego bezpośredniego otoczenia ze wskazaniem lokalizacji stanowiących potencjalne źródło zagrożenia, jak na przykład: dworce kolejowe i autobusowe, szpitale, placówki handlowe, szkoły i przedszkola, drogi dojazdowe, dogodne punkty obserwacyjne itp. Ponadto wśród załączników znajdują się również dokumenty opisujące procedury alarmowania jednostki, nawiązywania łączności, wykazy osób wraz z numerami telefonów upoważnionymi do kontaktów, wykaz osób upoważnionych do przeprowadzania kontroli i inspekcji miejsc pracy skazanych. Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa pracodawcy, osobom postronnym, innym pracownikom, jak również zachowania ładu i porządku w miejscu pracy oraz konieczność przeciwdziałania zdarzeniom, o których mowa w zarządzeniu Nr (...) z dnia (...) stycznia 2018 r. Dyrektora (...) Służby Więziennej w sprawie służby dyżurnej w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej, zdarzeń mogących wystąpić w Służbie Więziennej oraz sposobom ich wyjaśniania i dokumentowania należy odmownie rozpatrzyć wniosek zainteresowanego.

Wskazano, że do podstawowych zadań Służby Więziennej, określonych w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1542 z późn. zm.) należy m.in. ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw lub przestępstw skarbowych osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych (art. 2 ust. 2 pkt 5 ww. ustawy) oraz zapewnienie w zakładach karnych i aresztach śledczych porządku i bezpieczeństwa (art. 2 ust. 2 pkt 5 ww. ustawy). Zgodnie zaś z uregulowaniami przepisu § 66 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobów ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1804), czyli aktu wykonawczego do ustawy z dnia 6 maja 1997 r. kodeks karny wykonawczy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 652), funkcjonariusze i pracownicy w postępowaniu z osadzonymi powinni zachować ostrożność, mając na uwadze możliwość agresji z ich strony, a także postępowania naruszającego porządek lub bezpieczeństwo (§ 66 ust. 1), funkcjonariusze i pracownicy mają obowiązek przeciwdziałania postępowaniu naruszającemu ustalony porządek lub bezpieczeństwo jednostki organizacyjnej (...) (§ 66 ust. 2). Zaznaczono, iż przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobów ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1804) określają obligatoryjną treść dokumentów związanych z zatrudnieniem osadzonych u kontrahenta zewnętrznego, np. treść protokołu rozpoznania miejsca pracy osadzonych (§ 78) lub treść umowy z kontrahentem (§ 81).

Skargę na powyższą decyzję do tutejszego Sądu złożył wnioskodawca. Zarzucił jej naruszenie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w zw. z art. 10 Europejskiej Konwencji o Ochronie Prawa Człowieka i Podstawowych Wolności, art. 1 ust. 1, art. 6 ust. 1, art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej poprzez nieudzielenie informacji publicznej i wniósł o zobowiązanie Dyrektora Zakładu Karnego Nr (...) we W. do udzielenia informacji, o której mowa w pkt 2 wniosku skarżącego z dnia (...) stycznia 2019 r.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie a uzasadniając powyższy wniosek przywołał argumenty zawarte w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji.

Ustanowiony dla skarżącego pełnomocnik z urzędu w piśmie z dnia (...) października 2019 r. uzupełnił skargę zainteresowanego w ten sposób, że zarzucił zaskarżonej decyzji rażące naruszenie przepisów postępowania administracyjnego, mające istotny wpływ na wynik sprawy, a w szczególności:

- art. 7, art. 77 § 1 k.p.a. poprzez niedokładne wyjaśnienie stanu faktycznego niniejszej sprawy oraz jej załatwienie w sposób sprzeczny z interesem społecznym i słusznym interesem skarżącego,

- art. 8 k.p.a. poprzez prowadzenie postępowania w sposób podważający zaufanie obywateli do organów Państwa oraz świadomość i kulturę prawną obywateli,

- art. 80 poprzez błędną ocenę materiału dowodowego i nieuprawnione uznanie, że żądane informacje są informacją przetworzoną, a poza tym przeciwko udostępnieniu skarżącemu tych informacji przemawiają względy bezpieczeństwa,

- naruszenie prawa materialnego, mające istotny wpływ na wynik sprawy: art. 1 ust. 1, art. 3 ust. 1, art. 5, art. 6, art. 10 ustawy o dostępie do informacji publicznej przez ich niewłaściwe zastosowanie polegające na błędnym uznaniu, że żądane przez skarżącego informacje będą miały charakter informacji przetworzonej, a ponadto przeciwko ich udostępnieniu przemawiają względy bezpieczeństwa,

- art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji w zw. z art. 10 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności poprzez ich niewłaściwe zastosowanie.

W związku z powyższym wniósł o zmianę zaskarżonej decyzji i poprzedzającej ją decyzji Dyrektora Zakładu Karnego Nr (...) we W. i zobowiązanie do udzielenia informacji określonej we wniosku skarżącego w pkt 2-4. Na rozprawie pełnomocnik ograniczył wniosek i zarzuty do punktu 2 wniosku skarżącego.

Uzasadniając swoje stanowisko stwierdził, że skarżący nie zgodził się ze stanowiskiem organów, że suma informacji prostych, w związku z wiążącą się z ich pozyskaniem wysokością nakładów jakie miał ponieść organ, może być traktowana jako informacja przetworzona - co ma stać na przeszkodzie udzielenia skarżącemu informacji. Ponadto jak wynika z orzecznictwa sądowoadministracyjnego, informacja prosta nie zmienia się w informację przetworzoną przez proces anonimizacji. Skarżący nie zgadza się również ze stanowiskiem organów, że odmowę udostępnienia skarżącemu informacji uzasadniać mają również względy bezpieczeństwa. To twierdzenie jest nieuprawnione i dowolne. Wskazał, że odnośnie informacji wskazanych przez organy (poufnych), organ przeprowadzić może proces anonimizacji tych danych.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracji zważył co następuje:

Zgodnie z treścią art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2107) sądy administracyjny sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej. Kontrola ta co do zasady sprawowana jest pod względem zgodności z prawem a więc polega na weryfikacji decyzji organu administracji publicznej z punktu widzenia obowiązującego prawa materialnego i procesowego.

Wojewódzki sąd administracyjny rozstrzyga w granicach danej sprawy, nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną - art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.) dalej p.p.s.a. Oznacza to między innymi, że sąd nie może w ocenie legalności zaskarżonej decyzji ograniczyć się jedynie do zarzutów sformułowanych w skardze, ale także powinien wadliwość kontrolowanego aktu podnieść z urzędu. Kontrola zaskarżonej decyzji według wskazanych wyżej zasad nie daje podstawy do uznania, że została wydana z naruszeniem obowiązującego prawa.

Podstawę prawną do wydania zaskarżonej decyzji stanowi ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) - dalej u.d.i.p. - w szczególności art. 3 ust. 1 pkt 1 tej ustawy.

Przepis ten stanowi Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do: 1) uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej. W takim zakresie w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego. (...)

Zgodnie z powołanym przepisem zainteresowany aby uzyskać informację przetworzoną musi wykazać szczególnie istotny interes publiczny do uzyskania takiej informacji. Okolicznością niesporną jest, że skarżący został wezwany do wykazania tej przesłanki. Jak również to, że skarżący uznał że wnioskowana informacja nie ma charakteru informacji przetworzonej i nie wskazał szczególnego interesu publicznego w jej uzyskaniu, co spowodowało, że organ zaskarżoną decyzją odmówił jej udzielenia.

Zauważyć też należy, że z brzmienia powołanego wyżej art. 3 ust. 1 u.d.i.p. wynika wprost, że osoba zainteresowana ma obowiązek wykazać istnienie tej przesłanki, do jakich celów służy jej informacja, a nie organ, do którego jest składana prośba o jej udzielenie.

Zauważyć także należy, że przedmiotem skargi, po udzieleniu przez organ odpowiedzi na pytanie 1 i 5 wniosku skarżącego z dnia (...) stycznia 2019 r., a następnie przyznaniu przez skarżącego w odwołaniu, iż w punkcie 4 i 5 wniosku zawarta jest prośba o informację przetworzoną, przedmiotem skargi była odmowa udzielenia informacji na punkt 2 wniosku. Zawierał on prośbę o wydanie kserokopii wszystkich aktualnych porozumień dotyczących warunków zatrudnienia skazanych, zawartych pomiędzy Zakładem Karnym Nr (...) we W. a podmiotami zatrudniającymi osadzonych na etacie za wynagrodzeniem, wraz z załącznikami i aneksami.

Organ twierdząc, że jest to informacja przetworzona wskazał, że dokumenty których udostępnienia wnosi skarżący mają około (...) stron. Przygotowując do wydania należy je dokładnie przeczytać aby dokonać ich anonimizacji.

Według organu czynności, które muszą poprzedzić wydanie informacji są czasochłonne i zakłóciłyby wykonywanie obowiązków związanych z ustawowymi zadaniami służby więziennej.

W tych okolicznościach istota sprawy sprowadza się w pierwszej kolejności do ustalenia, czy wnioskowana informacja ma charakter informacji przetworzonej, czy też prostej, na co wskazuje zainteresowany.

Ustawa o dostępie do informacji publicznej choć posługuje się terminem "informacji przetworzonej" nie zawiera legalnej jego definicji.

Lukę w tym zakresie uzupełniło orzecznictwo sądowoadministracyjne oraz doktryna.

Wskazuje się, że przy informacji przetworzonej możemy mieć do czynienia z dwoma sytuacjami. W pierwszej, gdy informacja przetworzona jest jakościowo nową informacją, nie istniejącą dotychczas w przyjętej ostatecznie treści i postaci, chociaż jej źródłem są materiały znajdujące się w posiadaniu zobowiązanego (M. Bednarczyk, M. Jabłoński, K. Wygoda Biuletyn Informacji Publicznej. Informatyzacja administracji, Wrocław 2005, s. 87).

Wytworzenie takiej informacji wymaga określonego działania intelektualnego i osobowego, organizacyjnego w odniesieniu do odpowiedniego zbioru znajdujących się w jego posiadaniu informacji i nadaniu skutkom tego działania cech informacji publicznej (wyrok WSA w Krakowie z dnia 26 września 2005 r., II SA/Kr 984/05 niepub.).

Przetworzeniem informacji jest zbieranie lub zsumowanie, często na podstawie różnych kryteriów, pojedynczych wiadomości znajdujących się w posiadaniu podmiotu zobowiązanego. Te pojedyncze wiadomości mogą być ze sobą w różny sposób powiązane i mogą występować w różnej formie. Przetworzenie jest równoznaczne z koniecznością odpowiedniego zestawienia informacji, samodzielnego ich zredagowania, związanego z koniecznością przeprowadzenia przez zobowiązany podmiot czynności analitycznych, których końcowym efektem jest dokument pozwalający na dokonanie przez jednostkę samodzielnej interpretacji i oceny (wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2005. IV SAB/Wr 47/05).

Druga sytuacja to taka gdy przedmiotem wniosku o udzielenie informacji są informacje proste będące w posiadaniu zobowiązanego podmiotu ale rozmiar i zakres żądanej informacji przesądza o tym, że żądana informacja jest informacją przetworzoną.

Suma informacji prostych nie zawsze pozostaje informacją prostą. Informacja, która wymaga zestawień i opracowań ma charakter informacji przetworzonej (wyrok WSA w Gliwicach z dnia 22 stycznia 2004 r. 4 II SA/Ka 2633/03.

Kolejne rozumienie informacji przetworzonej znajduje się decyzji Prezesa NSA z dnia (...) lipca 2005 r. (...), niepub. W decyzji tej stwierdzono, że wokanda sądowa jest dokumentem urzędowym stanowiącym pewną sumę informacji publicznych prostych, ale wydanie wnioskodawcy wokand w liczbie przez niego żądanej - z okresu miesiąca - przesądza o tym, że mamy do czynienia z informację przetworzoną, której udostępnienie zależne jest od wystąpienia szczególnego interesu publicznego. Udostępnienie wokandy musi być bowiem uprzednio poprzedzone jej odpowiednim przygotowaniem - musi być pozbawione danych umożliwiających identyfikację poszczególnych podmiotów.

Według Sądu mamy do czynienia w niniejszej sprawie z informacją przetworzoną w ostatnim przedstawionym rozumieniu tego pojęcia.

Jest to szereg informacji prostych, których wydanie musiałoby poprzedzić anonimizacja czyli pozbawienie danych umożliwiających identyfikację poszczególnych podmiotów i informacji, wymienionych w dokumentach. Obowiązek anonimizacji wynika z ustawy o ochronie danych osobowych.

Niewątpliwie, gdyż w tym zakresie jest obszerne orzecznictwo sądowoadministracyjne, dokonanie anonimizacji informacji prostej nie jest jej przetworzeniem. Natomiast jak stwierdzono wyżej, skserowanie kilkudziesięciu, organ stwierdził, że około (...) stron, ich przeczytanie a następnie ich anonimizacja sprawia, że nabierają one charakteru informacji przetworzonej. Ilość materiału, który należy przygotować (skserować), z którym należy się zapoznać aby dokonać anonimizacji powoduje, że wnioskowane informacje stają się informacją przetworzoną. W tych okolicznościach wiarygodne jest twierdzenie organu, że czas jaki należy poświęcić na przygotowanie wnioskowanej informacji mogłoby zakłócić wykonywanie obowiązków pracownikowi, którem zlecono by realizację wniosku skarżącego. Dodatkowo pracochłonność zadania zwiększa fakt, jak wynika z wyjaśnień organu, że dokumenty będące przedmiotem pkt 2 wniosku, zawierają dane istotne dla bezpieczeństwa publicznego. Odnośnie powyższej kwestii, sąd nie znając treści dokumentów nie może się ustosunkować do powyższych stwierdzeń i ocenić, czy też dokumenty te z powołanych względów mogą zostać wydane, lub czy po dokonanych wykreśleniach miałyby jakąkolwiek wartość poznawczą dla skarżącego.

Istotny na tym etapie postępowania jest fakt, że wnioskowana informacja (dotycząca pkt 2 wniosku skarżącego z dnia (...) stycznia 2019 r.) jest informacją przetworzoną i zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 u.d.i.p. jej uzyskanie wymaga wykazania przez osobę zainteresowaną szczególnie istotnego interesu publicznego dla jej uzyskania. Takiej przesłanki skarżący nie wykazał.

Z tego też powodu na podstawie art. 151 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r., prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi należało orzec jak wyżej.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.