Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2979031

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 19 maja 2020 r.
IV SA/Wr 195/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bogumiła Kalinowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 19 maja 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. J. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J. z dnia (...) stycznia 2020 r., nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 20 lutego 2020 r. D. J. (dalej: strona lub skarżąca) wniosła skargę na opisaną w sentencji decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J. w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego.

Z akt sprawy wynika, że decyzja organu drugiej instancji została skutecznie doręczona dorosłemu domownikowi skarżącej w dniu 5 lutego 2020 r. Skarga została zaś nadana przez stronę w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w dniu 10 marca 2020 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm., dalej p.p.s.a.), skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

W myśl art. 83 § 1-2 p.p.s.a., terminy oblicza się według przepisów prawa cywilnego, z zastrzeżeniem, że jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Wedle zaś art. 111 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.), termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia. Jednakże, gdy początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

Z kolei stosownie do treści art. 83 § 3 p.p.s.a., oddanie pisma w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe albo placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, albo polskim urzędzie konsularnym jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.

Z dołączonego do akt administracyjnych niniejszej sprawy zwrotnego potwierdzenia odbioru wynika, że zaskarżona decyzja została doręczona dorosłemu domownikowi strony skarżącej w dniu 5 lutego 2020 r. Zatem trzydziestodniowy termin na wniesienie skargi upływał z dniem 6 marca 2020 r., który wypadał w piątek. Skoro więc strona wniosła skargę w dniu 10 marca 2020 r., nadając ją w placówce pocztowej operatora wyznaczonego, to stwierdzić należało, że okazała się ona spóźniona, albowiem została złożona cztery dni po upływie ustawowego terminu.

W tym stanie rzeczy, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, działając na podstawie 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji niniejszego postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.