Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2889039

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 10 lipca 2012 r.
IV SA/Wr 194/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Mirosława Rozbicka-Ostrowska.

Sędziowie WSA: Lidia Serwiniowska, Alojzy Wyszkowski (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale IV na rozprawie w dniu 10 lipca 2012 r. sprawy ze skargi W. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J.G. z dnia (...) 2012 r. nr (...) w przedmiocie przyznanie zasiłku celowego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.