Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1098405

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 2 marca 2011 r.
IV SA/Wr 189/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Masternak-Kubiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 2 marca 2011 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia R. T. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2010 r. sygn. akt IV SA/Wr 189/10 odrzucające skargę kasacyjną w sprawie skargi R. T. na działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w G. Ś. postanawia odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 14 maja 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu odrzucił skargę R. T. na działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w G. Ś.

Postanowienie wraz pisemnym uzasadnieniem oraz pouczeniem o przysługującym środku zaskarżenia, terminie i sposobie jego wniesienia, zostało doręczone skarżącej w dniu 25 maja 2010 r.

W dniu 27 maja 2010 r. skarżący przesłał do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego pismo podpisane przez niego osobiście, z którego wynikało, że jest to skarga kasacyjna na postanowienie z dnia 14 maja 2010 r.

Postanowieniem z dnia 24 czerwca 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu odrzucił skargę kasacyjną złożoną osobiście przez skarżącego.

Od powyższego postanowienia, R. T. w dniu 8 lipca 2010 r. wniósł zażalenie sporządzone i podpisane przez niego osobiście. W tym samy piśmie skarżący złożył wniosek o przyznanie adwokata z urzędu i umorzenie kosztów sadowych.

Postanowieniem z dnia 16 września 2010 r. Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu przyznał skarżącemu prawo pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie adwokata i umorzył postępowanie w pozostałym zakresie.

W dniu 15 października 2010 r. wpłynęła do WSA we Wrocławiu opinia pełnomocnika z urzędu o braku podstaw do sporządzenia i wniesienia środka odwoławczego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Po myśli art. 194 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - zwanej dalej p.p.s.a., na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przysługuje zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zgodnie z art. 194 § 4 p.p.s.a. zażalenie, którego przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej, powinno być sporządzone przez adwokata lub radcę prawnego. Przepis art. 175 § 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

W rozpoznawanej sprawie zażalenie sporządził i złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skarżący - R. T., który nie jest adwokatem, ani radcą prawnym.

Zatem zażalenie nie spełnia wymogu niezbędnego do skutecznego wniesienia zażalenia, a mianowicie nie jest sporządzona przez uprawnione osoby.

Tak więc wniesienie zażalenia sporządzonego i podpisanego osobiście przez skarżącego należało uznać za niedopuszczalne i jako takie podlegał odrzuceniu po myśli art. 178 w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a.

Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.