Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 646187

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 4 czerwca 2009 r.
IV SA/Wr 16/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jolanta Sikorska.

Sędziowie: NSA Mirosława Rozbicka-Ostrowska (spr.), WSA Wanda Wiatkowska-Ilków.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale IV na rozprawie w dniu 4 czerwca 2009 r. sprawy ze skargi Wojewody D. na uchwałę Rady Miejskiej w N. z dnia 29 sierpnia 2008 r. nr XXXIII/228/08 w przedmiocie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Publicznego w N. prowadzonego przez Gminę N. postanawia: umorzyć postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewoda Dolnośląski wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na wyżej oznaczoną uchwałę Rady Miejskiej w Nowogrodźcu, domagając się stwierdzenia jej nieważności z powodu istotnego naruszenia art. 14 ust. 5 oraz art. 67a ust. 3 w związku z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz istotnego naruszenia art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449).Pismem procesowym z dnia 25 maja 2009 r. strona skarżąca cofnęła skargę z tym uzasadnieniem, że zaskarżona uchwała została wyeliminowana z obrotu prawnego, albowiem w dniu w dniu 6 kwietnia 2009 r. Rada Miejska w Nowogrodźcu podjęła nową uchwałę Nr XLII/301/09 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu prowadzonego przez Gminę Nowogrodziec, której § 3 stanowił o utracie mocy kwestionowanej przez organ nadzoru uchwały.

.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 60 zdanie 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), skarżący może cofnąć skargę i cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże skuteczność czynności procesowej cofnięcia skargi uzależniona jest od wyniku badania sprawy przez Sąd w przedmiocie niedopuszczalności cofnięcia skargi, o czym stanowi dalej zdanie 3 art. 60 wskazanej wyżej ustawy procesowej. Z kolei niedopuszczalność wniosku o cofnięcie skargi stwierdzana jest w przypadku ustalenia, że przedmiotowy wniosek strony skarżącej zmierza do obejścia prawa lub spowodowałby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Jak wynika z akt badanej sprawy na podstawie przepisu § 3 uchwały Rady Miejskiej w Nowogrodźcu dnia 6 kwietnia 2009 r. Nr XLII /301/09 utraciła moc uchwała będąca przedmiotem skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W stosunku do opisanej wyżej uchwały eliminującej z obrotu prawnego zaskarżoną uchwałę organ nadzoru nie skorzystał ze swoich uprawnień nadzorczych i opublikowana ona została w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. Nr 70, zaś weszła w życie z dniem 1 czerwca 2009 r.

A zatem, w świetle materiału aktowego analizowanej sprawy oświadczenie organu nadzoru w przedmiocie cofnięcia skargi, nie nasuwa - z tego punktu widzenia-żadnych zastrzeżeń. W związku z powyższym uznać należało, że cofnięcie skargi jest dopuszczalne, co po myśli art. 161 § 1 pkt 1 powołanej na wstępie ustawy obligowało Sąd do umorzenia postępowania, wobec skutecznego cofnięcia skargi przez skarżącego. W konsekwencji, na podstawie przytoczonego przepisu postępowanie wszczęte wniesieniem skargi, podlegało umorzeniu.

Z tych względów orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.