Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2897843

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 19 maja 2011 r.
IV SA/Wr 156/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Lidia Serwiniowska.

Sędziowie: NSA Henryk Ożóg (spr.), WSA Wanda Wiatkowska-Ilków.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale IV na rozprawie w dniu 19 maja 2011 r. sprawy ze skargi J. W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia (...), nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.