Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2979044

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 19 maja 2020 r.
IV SA/Wr 133/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bogumiła Kalinowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 19 maja 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. D. na zarządzenie Wójta Gminy K. z dnia (...) lutego 2019 r., nr (...) w przedmiocie określenia wysokości opłat związanych z udostępnieniem informacji publicznej postanawia:

I. odrzucić skargę;

II. zwrócić stronie skarżącej kwotę 300 (słownie: trzysta) złotych z tytułu uiszczonego wpisu sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 13 lutego 2020 r. R. D. (dalej: strona lub skarżący) wniósł skargę na opisane w sentencji zarządzenie Wójta Gminy K. w przedmiocie określenia wysokości opłat związanych z udostępnieniem informacji publicznej.

Zarządzeniami przewodniczącego Wydziału IV Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 13 marca 2020 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 300 złotych oraz do usunięcia braków formalnych skargi poprzez podanie numeru PESEL w terminie 7 dni od daty doręczenia pisma, pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe wezwania zostały doręczone stronie w dniu 21 kwietnia 2020 r.

Skarżący w przewidzianym okresie, który upływał z dniem 28 kwietnia br., uiścił wpis sądowy, zaksięgowany następnie pod pozycją (...). Nie podał jednak swojego numeru PESEL.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 46 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 2325 z późn. zm., dalej p.p.s.a.), każde pierwsze pismo w sprawie powinno zawierać numer PESEL strony je wnoszącej.

Stosownie do art. 49 § 1 p.p.s.a., jeśli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Taka zaś sytuacja zachodzi w przypadku pisma procesowego szczególnego rodzaju, jakim jest skarga, gdyż konsekwencją nieuzupełnienia w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi jest jej odrzucenie (art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.).

Z akt przedmiotowej sprawy wynika, że w pierwszym piśmie procesowym, jakim była skarga, strona nie podała swojego numeru PESEL. Nie wynikał on również z dołączonych do skargi dokumentów ani z akt administracyjnych sprawy. Wobec tego w dniu 20 kwietnia 2020 r., poza wezwaniem do uiszczenia wpisu sądowego, przesłano stronie skarżącej również wezwanie do usunięcia braków formalnych skargi, z tym pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania będzie skutkowało odrzuceniem skargi.

Jak wynika z treści art. 83 § 1 i 2 p.p.s.a., terminy oblicza się według przepisów prawa cywilnego, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

W myśl art. 111 § 1 i 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.), termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, przy czym jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

W przedmiotowej sprawie wezwanie do usunięcia braków formalnych skargi zostało doręczone stronie skarżącej w dniu 21 kwietnia 2020 r. Zatem termin na jego zrealizowanie upływał z dniem 28 kwietnia 2020 r., który wypadał w czwartek.

W zakreślonym terminie skarżący nie podał jednak swojego numeru PESEL.

Wobec powyższego wniesioną skargę należało odrzucić na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., o czym orzeczono w punkcie I sentencji postanowienia.

Mając ponadto na uwadze treść art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a., stanowiącego o obowiązku zwrócenia stronie z urzędu całego uiszczonego wpisu od pisma odrzuconego lub cofniętego do dnia rozpoczęcia rozprawy, orzeczono jak w punkcie II sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.