Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2994038

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 5 kwietnia 2018 r.
IV SA/Wr 103/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Alojzy Wyszkowski (spr.).

Sędziowie: WSA Lidia Serwiniowska, NSA Julia Szczygielska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale IV w trybie uproszczonym na posiedzeniu niejawnym w dniu 5 kwietnia 2018 r. sprawy ze skargi P. K. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę w całości.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.