Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3001801

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 28 marca 2018 r.
IV SA/Wr 101/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA EWA Kamieniecka.

Sędziowie WSA: Bogumiła Kalinowska (spr.), Asesor Wojciech Śnieżyński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w Wydziale IV na rozprawie w dniu 28 marca 2018 r., sprawy ze skargi J. B., na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W., z dnia (...) sierpnia 2017 r. nr (...), w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego i specjalnego zasiłku celowego, oddala skargę w całości

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.