Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1446179

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 13 maja 2013 r.
IV SA/Wa 908/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Alina Balicka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 13 maja 2013 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Z. S.A. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi Z. S.A. na decyzję Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej z dnia (...) lutego 2013 r. nr (...) w przedmiocie nakazu usunięcia drzew i krzewów postanawia wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

Z. S.A. wniosła skargę do Sądu na decyzję Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej z dnia (...) lutego 2013 r. nr (...) utrzymującą w mocy decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. z dnia (...) listopada 2012 r. znak: (...) w przedmiocie nakazu usunięcia drzew i krzewów na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią.

W skardze skarżąca spółka zawarła wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji i podniosła, że rozpoczęcie działań zmierzających do usunięcia drzew i krzewów wskazanych w zaskarżonej decyzji narazi skarżącą spółkę na konieczność poniesienie znacznych kosztów finansowych, jak również spowoduje ingerencję w substancję nieruchomości na której rosną drzewa i krzewy do usunięcia i znacznie obniży wartość przedmiotowej nieruchomości.

Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w odpowiedzi na skargę nie odniósł się do wniosku strony skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z treścią art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. Natomiast w myśl art. 61 § 3 tej ustawy, po przekazaniu sądowi skargi, sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, jeśli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Dotyczy to także aktów wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach prowadzonych w granicach tej samej sprawy.

W orzecznictwie sądów administracyjnych panuje utrwalony pogląd, że wyrządzenia znacznej szkody dotyczy takiej szkody zarówno majątkowej jak i niemajątkowej, która nie będzie mogła być wynagrodzona przez późniejszy zwrot spełnionego świadczenia lub jego wyegzekwowania ani też nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy do stanu pierwotnego. Natomiast trudne do odwrócenia prawne i faktyczne skutki, powodują istotną i trwałą zmianę rzeczywistości, przy czym powrót do stanu poprzedniego może nastąpić tylko po dłuższym czasie lub przy stosunkowo dużym nakładzie sił i środków.

Podkreślić należy, że instytucja wstrzymania wykonania decyzji ma na celu ochronę strony przed wystąpieniem nieodwracalnych skutków lub znacznej szkody przed zbadaniem prawidłowości kontrolowanego przez sąd administracyjny aktu. Rozpoznając wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji sąd rozważa więc, czy wykonanie jej przed zakończeniem postępowania sądowego może spowodować nieodwracalne pogorszenie sytuacji skarżącego po ewentualnym wyeliminowaniu aktu z obrotu prawnego.

W rozpoznawanej sprawie wniosek Z. S.A. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji zasługuje na uwzględnienie. Strona skarżąca przedstawiła argumenty, które w ocenie Sądu uprawdopodabniają, że wykonanie decyzji nakazującej usunięcie drzew i krzewów na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią może spowodować znaczną szkodę lub trudne do odwrócenia skutki. Zgodzić się należy ze skarżącą Spółką, że wykonanie powyższego nakazu wymaga od strony skarżącej nakładów finansowych, a usunięcie drzew i krzewów przed zbadaniem przez sąd administracyjny legalności zaskarżonej decyzji jest niecelowe.

Z tych względów, na podstawie art. 61 § 3 i § 5 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.