Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1446178

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 13 maja 2013 r.
IV SA/Wa 903/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Michał Sułkowski (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 13 maja 2013 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku M. D. o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego lub adwokata w sprawie ze skargi M. D. na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia (...) lutego 2013 r. znak: (...) w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania decyzji w sprawie statusu uchodźcy postanawia: przyznać prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowić w niniejszej sprawie dla M. D. radcę prawnego w ramach przyznania prawa pomocy, o którego wyznaczenie zwrócić się do Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w W.

Uzasadnienie faktyczne

M. D. zwrócił się o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego lub adwokata.

Ze złożonego na urzędowym formularzu wniosku z dnia 8 marca 2013 r. wynika, że skarżący przebywa w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców. Nie osiąga dochodów, nie dysponuje nieruchomościami, zasobami pieniężnymi, ani wartościowymi przedmiotami.

Stosownie do treści art. 246 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej powoływanej również jako p.p.s.a., prawo pomocy przysługuje osobie fizycznej w zakresie całkowitym - gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania, zaś w zakresie częściowym - gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Skarżący nie osiąga dochodu, nie dysponuje zasobami pieniężnymi, ani wartościowymi przedmiotami, a przebywając w zamkniętym ośrodku dla cudzoziemców, znajduje się na utrzymaniu państwa polskiego.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że wnioskodawca nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania.

Z tych względów, na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 oraz art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a., należało orzec jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.