Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1446173

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2013 r.
IV SA/Wa 850/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Agnieszka Wójcik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 10 czerwca 2013 r. na posiedzeniu niejawnym skargi R. K. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 kwietnia 2012 r., sygn. akt IV SA/Wa 1620/11 oddalającym skargę R. K. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) sierpnia 2011 r. nr (...) w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego postanawia: odrzucić skargę o wznowienie postępowania sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 13 kwietnia 2012 r., sygn. akt IV SA/Wa 1620/11 oddalił skargę R. K. wniesioną na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) sierpnia 2011 r. nr (...) w przedmiocie wymeldowania wymienionego z pobytu stałego z lokalu nr (...) położonego przy ul. (...) w W.

Skargą z dnia 15 kwietnia 2013 r. R. K. wystąpił o wznowienie postępowania zakończonego powyższym wyrokiem.

Zarządzeniem z dnia 14 maja 2013 r. Sąd wezwał skarżącego do uzupełnienia, w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi o wznowienie postępowania, jej braków formalnych poprzez wskazanie podstaw wznowienia postępowania sądowego zakończonego kwestionowanym wyrokiem oraz w jakiej dacie dowiedział się o podstawie wznowienia i okoliczności stwierdzających zachowanie terminu do wniesienia skargi o wznowienie postępowania sądowego.

Wezwanie powyższe, wraz ze stosownym pouczeniem o konsekwencjach jego niewykonania, zostało skutecznie doręczone skarżącemu w dniu 20 maja 2013 r. Zatem siedmiodniowy termin do dokonania powyższej czynności bezskutecznie upłynął w dniu 27 maja 2013 r. Pomimo tego, do dnia podjęcia niniejszego rozstrzygnięcia, skarżący nie wykonał wezwania Sądu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Stosownie do treści przepisu art. 280 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), sąd bada na posiedzeniu niejawnym, czy skarga jest wniesiona w terminie i czy opiera się na ustawowej podstawie wznowienia. W braku jednego z tych wymagań sąd wniosek odrzuci, w przeciwnym razie wyznaczy rozprawę. Na żądanie sądu zgłaszający skargę o wznowienie postępowania obowiązany jest uprawdopodobnić okoliczności stwierdzające zachowanie terminu lub dopuszczalność wznowienia.

Jak wynika z akt sprawy, skarżący nie wykonał wezwania Sądu i nie wskazał podstaw wznowienia postępowania sądowego zakończonego wyrokiem z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie IV SA/Wa 1620/11 i nie podał w jakiej dacie dowiedział się o podstawie wznowienia ani nie wskazał okoliczności stwierdzających zachowanie terminu do wniesienia skargi o wznowienie postępowania sądowego.

Z powyższych względów, na podstawie art. 280 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.