Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1446164

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 4 czerwca 2013 r.
IV SA/Wa 746/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Teresa Zyglewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 4 czerwca 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. Q. na decyzję Rady do Spraw Uchodźców z dnia (...) lutego 2013 r. znak: (...) w przedmiocie odmowy nadawania statusu uchodźcy postanawia zawiesić postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 125 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej powoływanej również jako p.p.s.a., sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli na skutek braku lub wskazania złego adresu strony lub niewykonania przez skarżącego innych zarządzeń sądu nie można nadać sprawie dalszego biegu.

W przedmiotowej sprawie brak jest aktualnego adresu skarżącego, co uniemożliwia nadanie sprawie dalszego biegu.

W piśmie z dnia 18 marca 2013 r. D. Q. zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie decyzję Rady do Spraw Uchodźców z dnia (...) lutego 2013 r. w przedmiocie odmowy nadawania statusu uchodźcy.

W skardze strona podała adres Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w B.

Pismem z dnia 22 kwietnia 2013 r. wezwano skarżącego do uzupełnienia złożonego razem ze skargą wniosku o przyznanie prawa pomocy.

Przesyłka pocztowa z wezwaniem z dnia 22 kwietnia 2013 r. skierowana na adres podany przez skarżącego została zwrócona do nadawcy - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - z adnotacją, że adresat nie przebywa w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców i Areszcie w celu Wydalenia w B.

W piśmie z dnia 6 maja 2013 r. Rada do Spraw Uchodźców poinformowała, że D. Q. w dniu (...) kwietnia 2013 r. został wydalony z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W odpowiedzi na pismo Sądu z dnia 21 maja 2012 r. organ administracji poinformował, że przed wydaleniem z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemiec nie podał adresu zamieszkania w kraju pochodzenia.

Adres skarżącego nie jest znany również Sądowi.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 125 § 1 pkt 3 oraz art. 131 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.