Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1521846

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 22 kwietnia 2013 r.
IV SA/Wa 724/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Agnieszka Góra-Błaszczykowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 22 kwietnia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku N. G. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi N. G. na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia (...) stycznia 2013 r. nr (...) w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium RP postanawia: - odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

N. G., reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika - r.pr. T. T., w skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zawarła wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia (...) stycznia 2013 r. nr (...) utrzymującej w mocy decyzję Wojewody (...) z dnia (...) kwietnia 2012 r. nr (...), którą odmówiono udzielenia cudzoziemce zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, zważył co następuje:

Przesłanki umożliwiające Sądowi wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu oraz aktów wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach prowadzonych w granicach tej samej sprawy zostały określone w przepisie art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.; zwanej dalej p.p.s.a.).

Z przepisu tego wynika, że warunkiem wydania postanowienia o wstrzymaniu wykonania decyzji jest wykazanie przez stronę we wniosku okoliczności uzasadniających możliwość wystąpienia znacznej szkody lub trudnych do odwrócenia skutków. Nie wystarczy zatem samo powtórzenie treści przepisu lecz uzasadnienie wniosku powinno odnosić się do konkretnych zdarzeń (okoliczności) świadczących o istnieniu powyższych zagrożeń, co dopiero uzasadniać może wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji (por. B. Dauter w: "Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - komentarz", Zakamycze 2005, s. 168). Argumentacja wniosku o wstrzymanie musi być odpowiednia - tzn. w sposób przekonujący pokazywać konkretne relacje między brakiem wstrzymania zaskarżonego aktu, a wystąpieniem zagrożeń z art. 61 § 3 p.p.s.a.

Z konstrukcji art. 61 § 3 p.p.s.a. wynika zatem, iż to na stronie spoczywa obowiązek przedstawienia konkretnych zdarzeń, które mogłyby uprawdopodobnić, że wykonanie decyzji objętych wnioskiem o wstrzymanie wykonania faktycznie spowoduje znaczną szkodę lub powstanie trudnych do odwrócenia skutków.

W sprawie niniejszej wnioskując o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji skarżąca, reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, powołując się jedynie na regulację zawartą w art. 61 § 3 p.p.s.a. nie przedstawiła żadnych okoliczności, które uzasadniałyby zastosowanie tego rozstrzygnięcia. Z uwagi zatem na brak uzasadnienia przedmiotowego wniosku nie jest możliwa jego merytoryczna ocena, nie można bowiem stwierdzić, czy zachodzą przesłanki o których mowa w art. 61 § 3 p.p.s.a.

W związku z powyższym na podstawie art. 61 § 3 i § 5 ustawy p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.