Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2852166

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 31 lipca 2014 r.
IV SA/Wa 657/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Szymańska.

Sędziowie WSA: Łukasz Krzycki (spr.), Beata Sobocha.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 lipca 2014 r. sprawy ze skargi A. C. na decyzję Rady do Spraw Uchodźców z dnia (...) lutego 2014 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.