Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2994011

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 19 kwietnia 2018 r.
IV SA/Wa 62/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Szymańska.

Sędziowie WSA: Teresa Zyglewska, Anna Sękowska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 19 kwietnia 2018 r. w trybie uproszczonym sprawy ze skargi G. P. na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia (...) czerwca 2017 r., znak (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.