Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3065107

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 6 maja 2020 r.
IV SA/Wa 550/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Szymańska.

Sentencja

Warszawa, 6 maja 2020 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu 6 maja 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu M. S. od decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z (...) stycznia 2020 r. nr (...) w przedmiocie ustalenie jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości postanawia

1. odrzucić sprzeciw od decyzji,

2. zwrócić M. S. kwotę 100 (sto) złotych uiszczoną tytułem wpisu sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

M. S., reprezentowany przez r.pr. P. S., wniósł sprzeciw od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z (...) stycznia 2020 r. nr (...), którą uchylono decyzję Burmistrza (...) z (...) grudnia 2019 r. nr (...) ustalającą jednorazową opłatę w wysokości 57.888,00 zł z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonej w (...), oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr (...), obręb (...), gmina (...), na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zarządzeniem z 10 marca 2020 r. wezwano skarżącego, z uwzględnieniem pełnomocnika, do uzupełnienia braków formalnych sprzeciwu, w terminie 7 dni pod rygorem jego odrzucenia, poprzez:

- podanie numeru PESEL skarżącego,

- nadesłanie podpisanego egzemplarza sprzeciwu bądź podpisanie egzemplarza sprzeciwu znajdującego się w aktach sprawy,

- nadesłanie oryginału (bądź poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii) pełnomocnictwa procesowego do działania w imieniu skarżącego przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub przed sądami administracyjnymi.

Korespondencja zawierająca powyższe wezwanie została doręczona pełnomocnikowi skarżącego 31 marca 2020 r.

Pełnomocnik skarżącego pismem z 6 kwietnia 2020 r., złożonym w urzędzie pocztowym 15 kwietnia 2020 r. uzupełnił braki formalne sprzeciwu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Przedmiotem kontroli sądowoadministracyjnej uczyniono sprzeciw od decyzji, który sąd powinien rozpoznać w terminie trzydziestu dni od dnia jego wpływu, zgodnie z art. 64d § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, dalej p.p.s.a.). Oznacza to, że terminy procesowe i sądowe w tym postępowaniu sądowoadministracyjnym rozpoczynają bieg i nie ulegają zawieszeniu, mimo ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej - od 20 marca 2020 r. do odwołania - stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (art. 15zzs ust. 1 i 2 w zw. z art. 14a ust. 5 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Dz. U. z 2020 r. poz. 374, obowiązujące od 31 marca 2020 r. na podstawie art. 101 ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2020 r. poz. 568, w zw. z § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, Dz. U. z 2020 r. poz. 491).

Rozpoznanie sprzeciwu od decyzji jest możliwe m.in. gdy nie zawiera on braków formalnych. Sąd, stosownie do treści art. 58 § 1 pkt 3 w zw. z art. 64b § 1 p.p.s.a., odrzuca sprzeciw od decyzji, gdy strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie braków formalnych sprzeciwu. Uzupełnienie braków formalnych, ale po upływie zakreślonego terminu jest czynnością bezskuteczną (art. 85 p.p.s.a.).

Bieg terminu wyznaczonego przez sąd lub przewodniczącego (termin sądowy) rozpoczyna się od ogłoszenia w tym przedmiocie postanowienia lub zarządzenia, a gdy ustawa przewiduje doręczenie z urzędu - od jego doręczenia (art. 82 p.p.s.a.). Termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło (art. 83 § 1 p.p.s.a. w zw. z art. 111 § 1 i § 2 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. z 2019 r. poz. 1145). Oddanie pisma w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe albo placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, albo polskim urzędzie konsularnym jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu (art. 83 § 3 p.p.s.a.).

Mając na uwadze powyższe sąd uznał, że M. S. uzupełnił braki formalne sprzeciwu od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z (...) stycznia 2020 r., ale po upływie terminu jaki został wyznaczony do dokonania tej czynności. Z akt sprawy wynikało, że wezwanie o usunięcie braków formalnych sprzeciwu od decyzji zostało doręczono pełnomocnikowi skarżącego 31 marca 2020 r., a zatem termin do uzupełnienia braków formalnych upływał 7 kwietnia 2020 r. Tymczasem korespondencja zawierająca uzupełnienie braków formalnych sprzeciwu została nadana w urzędzie pocztowym dopiero 15 kwietnia 2020 r., a więc z uchybieniem terminu.

W świetle powyższe sąd stwierdził, że skoro braki formalne sprzeciwu zostały uzupełnione po upływie zakreślonego terminu, to niemożliwe było nadanie sprzeciwowi dalszego biegu. W tym stanie rzeczy, działając na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 p.p.s.a. w zw. z art. 64b § 1 p.p.s.a., orzeczono jak w punkcie pierwszym postanowienia.

O zwrocie wpisu sądowego orzeczono w punkcie drugim postanowienia, na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a., zgodnie z którymi sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego lub cofniętego do dnia rozpoczęcia rozprawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.