Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1621983

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 16 stycznia 2015 r.
IV SA/Wa 484/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Monika Stępkowska-Bigiej (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 16 stycznia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku adwokat E. S. o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonywane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi K. S. i J. S. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia (...) stycznia 2012 r., nr (...) w przedmiocie odmowy wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków postanawia: przyznać na rzecz adwokat E. S. ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie kwotę 221,40 zł (dwieście dwadzieścia jeden i 24/100 złotych), w tym 23% VAT.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 26 września 2012 r., sygn. akt IV SA/Wa 484/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę K. S. i J. S. (dalej: "skarżących") na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia (...) stycznia 2012 r. w przedmiocie odmowy wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków oraz zasądził na rzecz wyznaczonego w niniejszej sprawie adwokata z urzędu - E. S., stosowne wynagrodzenie.

Adwokat E. S. w imieniu skarżących wniosła od przedmiotowego wyroku skargę kasacyjną. Skarga ta zawierała także wniosek o zasądzenie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz oświadczenie, że koszty te nie zostały przez skarżących opłacone.

Wyrokiem z dnia 1 października 2014 r., sygn. akt I OSK 104/13 Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną. Jak wynika z treści protokołu z dnia 1 października 2014 r., wyznaczona w niniejszej sprawie pełnomocnik z urzędu skarżących, była obecna na rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Uzasadnienie prawne

Rozpoznając przedmiotowy wniosek zważono, co następuje:

Zgodnie z art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), wyznaczony adwokat, radca prawny, doradca podatkowy albo rzecznik patentowy otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych albo rzeczników patentowych w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

W myśl § 18 ust. 1 pkt 2 lit. "a" rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. z 2013 r. poz. 461), stawka minimalna w postępowaniu przed sądem administracyjnym za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym wynosi - 75% stawki minimalnej określonej w pkt 1, a jeżeli w drugiej instancji nie prowadził sprawy ten sam adwokat - 100% tej stawki, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł.

Natomiast stosownie do treści § 2 ust. 3 powołanego rozporządzenia w sprawach, w których strona korzysta z pomocy prawnej udzielonej przed adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach.

W niniejszej sprawie uznano, że pełnomocnikowi należy przyznać wynagrodzenie za zastępstwo prawne w kwocie 180 zł, tj. 75% stawki minimalnej (reprezentował on skarżących w pierwszej instancji, wniósł skargę kasacyjną oraz był obecny na rozprawie przed NSA), na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 lit. "c" i ust. 1 pkt 2 lit. "a", podwyższając powyższą kwotę o stawkę podatku od towarów i usług (§ 2 ust. 3 cyt. rozporządzenia).

Dlatego też, na podstawie art. 258 § 2 pkt 8 powołanej wyżej ustawy. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowiono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.