Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1446149

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 4 czerwca 2013 r.
IV SA/Wa 474/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jakub Linkowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 4 czerwca 2013 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku M. A. o wstrzymanie wykonania decyzji Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia (...) listopada 2012 r. nr (...) w sprawie ze skargi M. A. na decyzję Rady do Spraw Uchodźców z dnia (...) stycznia 2013 r. nr (...) w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy postanawia: odmówić wstrzymania wykonania decyzji Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia (...) listopada 2012 r. nr (...).

Uzasadnienie faktyczne

W skardze wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Rady do Spraw Uchodźców z dnia (...) stycznia 2013 r. utrzymującą w mocy decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia (...) listopada 2012 r. o odmowie nadania statusu uchodźcy, odmowie udzielenia ochrony uzupełniającej i wydaleniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wobec stwierdzenia, że nie zachodzą okoliczności uzasadniające udzielenie zgody na pobyt tolerowany, skarżący M. A. wniósł o wstrzymanie wykonania decyzji Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia (...) listopada 2012 r.

Jak wynika z informacji z dnia 2 maja 2013 r., nadesłanej przez Naczelnika Wydziału - Kierownika Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w K., skarżący został w dniu 28 stycznia 2013 r. wydalony z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Stosownie do treści art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej "p.p.s.a.", wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. Jednakże w myśl art. 61 § 3 p.p.s.a. po przekazaniu sądowi skargi może on na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części zaskarżonego aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Skarżący w skardze zawarł wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji z dnia (...) listopada 2013 r., której wykonanie wiązałoby się z wydaleniem skarżącego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wobec treści pisma Naczelnika Wydziału - Kierownika Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w K. z dnia 2 maja 2013 r. informującego o fakcie wydalenia skarżącego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej należy uznać, że wniosek skarżącego o wstrzymanie wykonania decyzji już wykonanej jest bezprzedmiotowy.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 61 § 3 i § 5 p.p.s.a. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.