Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2887791

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 6 września 2012 r.
IV SA/Wa 438/12

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący Sędzia WSA Wanda Zielińska-Baran (spr.), Sędziowie Sędzia WSA Alina Balicka, Sędzia WSA Łukasz Krzycki, Protokolant sekr. sąd. Agnieszka Olszewska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 września 2012 r. sprawy ze skargi H. H. i J. H. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) grudnia 2011 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia - oddala skargę - @U

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.