Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1446142

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 7 czerwca 2013 r.
IV SA/Wa 419/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Falkiewicz-Kluj.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 7 czerwca 2013 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku N. H. o wstrzymanie wykonania decyzji Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia (...) listopada 2012 r. nr (...) oraz poprzedzającej ją decyzji Wojewody (...) z dnia (...) czerwca 2012 r. nr (...) w sprawie ze skargi N. H. na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia (...) listopada 2012 r. nr (...) w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium RP postanawia odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

W sprawie ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia (...) listopada 2012 r., którą utrzymano w mocy decyzję Wojewody (...) z dnia (...) czerwca 2012 r. orzekającą o odmowie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, skarżąca - N. H., reprezentowana przez adwokata, wniosła o wstrzymanie wykonanie zaskarżonej decyzji. We wniosku podniesiono, że sytuacja osobista i życiowa skarżącej opisana w skardze, uzasadnia wstrzymanie wykonania decyzji. Zdaniem skarżącej zaskarżone decyzji naruszają jej interes a ich wykonanie może spowodować niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Wniosek nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z treścią art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), Sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu lub czynności przez Sąd może zatem nastąpić wyłącznie na wniosek skarżącego, co oznacza, że to na wnioskodawcy spoczywa obowiązek przedstawienia okoliczności, które pozwolą sądowi na dokonanie oceny, czy spełnione są przesłanki uzasadniające wstrzymanie wykonania aktu lub czynności. Niewskazanie we wniosku okoliczności uzasadniających twierdzenie, ze zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków oznacza brak przesłanek udzielenia ochrony tymczasowej przez Sąd (J. P. Tarno, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2006 r., s. 189).

Aby Sąd mógł stwierdzić, czy zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, skarżący musi przytoczyć istnienie konkretnych okoliczności pozwalających wywieść, że wstrzymanie wykonania aktu lub czynności jest zasadne, co potwierdza liczne orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego (por. postanowienie z dnia 25 września 2009 r. sygn. I OZ 892/09, z dnia 6 października 2009 r., sygn. II OZ 833/09).

Tymczasem wniosek w niniejszej sprawie nie został należycie uzasadniony. Jego uzasadnienie sprowadza się bowiem do przytoczenia treści art. 61 § 3 p.p.s.a. i powołania się na trudną sytuację osobistą i życiową, co w ocenie Sądu, nie pozwala na uwzględnienie wniosku. Brak wskazania konkretnych okoliczności uzasadniających zastosowanie w stosunku do skarżącej środka ochrony tymczasowej jakim jest wstrzymanie wykonania aktu powoduje, że Sąd nie mógł ocenić, czy zaskarżona decyzja może spowodować skutki o których mowa w cyt. art. 61 § 3 cyt. ustawy.

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 61 § 3 i § 5 powołanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.