Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 15 maja 2008 r.
IV SA/Wa 403/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Krystyna Napiórkowska.

Sędziowie WSA: Grzegorz Czerwiński, Asesor Agnieszka Wójcik (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2008 r. na rozprawie sprawy ze skargi Przedsiębiorstwa U. Sp. z o.o. z siedzibą w L. na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia (...) grudnia 2007 r. Nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego postanawia zawiesić postępowanie sądowe

Uzasadnienie faktyczne

W rozpoznawanej sprawie zaskarżoną przez Przedsiębiorstwo U. Sp. z o.o. z siedzibą w L. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, decyzją z dnia (...) grudnia 2007 r., Nr (...) Główny Inspektor Ochrony Środowiska utrzymał w mocy decyzję Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w (...) z dnia (...) sierpnia 2007 r. umarzającą jako bezprzedmiotowe postępowanie wszczęte w trybie art. 59 ust. 3,5,i 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. tj. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 ze zm.) w sprawie wstrzymania z dniem 1 października 2006 r. użytkowania składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w L., eksploatowanego przez stronę skarżącą.

Z uzasadnienia zaskarżonej decyzji wynika, iż w ocenie organu w sprawie bezprzedmiotowym stało się prowadzenie niniejszego postępowania administracyjnego, bowiem decyzją z dnia (...) lipca 2007 r. Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w (...), w trybie art. 365 ust. 1 pkt 1 i art. 366 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. tj. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 ze zm.) orzeczono już o wstrzymaniu z dniem 31 października 2007 r. użytkowania składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w L., eksploatowanego przez stronę skarżącą bez wymaganego pozwolenia zintegrowanego. Prowadzenie zatem dwóch postępowań zmierzających do wstrzymania użytkowania instalacji zdaniem organu jest bezpodstawne.

Wskazać jednak należy, iż powołana w rozstrzygnięciu organu decyzja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w (...) z dnia (...) lipca 2007 r. nie była decyzją ostateczną. Strona skarżącą wniosła od niej odwołanie, w wyniku rozpoznania którego, Główny Inspektor Ochrony Środowiska decyzją z dnia (...) grudnia 2007 r. Nr (...), orzekł o utrzymaniu w mocy ww. decyzji. Decyzja Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia (...) grudnia 2007 r. została zaś przez stronę skarżącą zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który wyrokiem z dnia 15 maja 2008 r. Sygn. akt IV SA/Wa 404/08 stwierdził jej nieważność.

W świetle powyższego należy uznać, iż rozstrzygnięcie niniejszej sprawy, uzależnione jest od ostatecznego i prawomocnego zakończenia ww. postępowania administracyjnego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. W ocenie zatem Sądu w sprawie zasadnym stało się zawieszenie postępowania sądowego w do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia powyższej sprawy.

W tym stanie rzeczy działając na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. -Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.), orzeczono jak w sentencji.