Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 29 lutego 2008 r.
IV SA/Wa 4/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Otylia Wierzbicka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 29 lutego 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skarg B. S., M. M., M. M. i J. K. na postanowienie Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia (...) października 2007 r. Nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie uzgodnienia przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej postanawia odrzucić skargi B. S., M. M., M. M. i J. K.

Uzasadnienie faktyczne

B. S., M. M., M. M. i J. K. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na postanowienie Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia (...) października 2007 r., nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie uzgodnienia przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej.

Przy pismach z dnia 9 stycznia 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przesłał skarżącym odpisy zarządzeń Przewodniczącego Wydziału z dnia 3 stycznia 2008 r. wzywających do uiszczenia wpisu w wysokości 100 zł. Ponadto M. M. został wezwany do uzupełnienia braku formalnego skargi poprzez jej podpisanie. Zarządzenia zawierały pouczenie o terminie uzupełnienia braków skargi i skutkach ich nieuzupełnienia przez strony.

Powyższe wezwania zostały doręczone w dniu 14 stycznia 2008 r. (dowód: karty nr 27-30 akt sądowych).

Termin do wykonania wezwań Sądu upłynął w dniu 21 stycznia 2008 r.

Stwierdzić należy, że skarżący nie uiścili należnego wpisu w zakreślonym terminie, co potwierdzają adnotacje z dnia 11 lutego 2008 r. sporządzone w Oddziale Finansowo - Budżetowym Sądu, w których stwierdzono, że w dokumentach księgowych dotyczących opłat sądowych nie odnaleziono wpłat do niniejszej sprawy.

W zakreślonym terminie M. M. nie podpisał skargi.

Mając powyższe na względzie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, orzekł jak w sentencji - w stosunku do B. S. M. M. i J. K. - na podstawie art. 220 § 3, a w stosunku do M. M. na podstawie art. 220 § 3 i art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).