Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 27 maja 2008 r.
IV SA/Wa 394/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Danuta Szydłowska (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Asesor WSA Danuta Szydłowska po rozpoznaniu w dniu 27 maja 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. T. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia (...) stycznia 2008 r. nr (...) w przedmiocie odmowy udostępnienia danych osobowych postanawia: - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

S. T. zwana dalej skarżącą, wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia (...) stycznia 2008 r. nr (...) w przedmiocie odmowy udostępnienia danych osobowych

W dniu 3 kwietnia 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny, w wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału, wezwał skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Zgodnie bowiem z § 2 ust. 3 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisów w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221 poz. 2193) w związku z art. 233 oraz 219 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej p.p.s.a., skarga wniesiona w niniejszej sprawie podlega opłacie sądowej (wpisowi), którą skarżąca winna była uiścić przy wniesieniu skargi. Wezwanie Sądu skarżąca otrzymała w dniu 14 kwietnia 2008 r. Zakreślony termin upłynął bezskutecznie w dniu 21 kwietnia 2008 r. Skarżąca, mimo prawidłowego pouczenia nie uiściła wpisu od skargi.

Mając powyższe na względzie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, z mocy art. 58 § 1 pkt 3 w związku z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.