Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1935056

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 15 kwietnia 2010 r.
IV SA/Wa 393/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Agnieszka Łąpieś-Rosińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 15 kwietnia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku B.P. o wstrzymanie wykonania decyzji w sprawie ze skargi B.P., J.M. i S.M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) grudnia 2009 r. Nr (...) w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego postanawia: - odmówić wstrzymania wykonania decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący B.P. w skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zawarł wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) grudnia 2009 r. w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi publicznej wraz z jednostronnym chodnikiem m in. na działce nr ew. (...) położonej w obrębie K. w S. będącej własnością skarżącego.

Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm., zwana dalej: p.p.s.a.) wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania zaskarżonej decyzji. Jednakże art. 61 § 3 p.p.s.a. stanowi, że Sąd może na wniosek skarżącego wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji jeśli w wyniku wykonania decyzji zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Dotyczy to także aktów wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach prowadzonych w granicach tej samej sprawy.

Podkreślić należy, że przedmiotem wstrzymania mogą być jedynie te akty lub czynności, które nadają się do wykonania i wymagają wykonania. Przez wykonanie aktu administracyjnego należy rozumieć spowodowanie w sposób dobrowolny lub doprowadzenie w trybie przymusu państwowego (egzekucji) do takiego stanu rzeczy, który jest zgodny z rozstrzygnięciem zawartym w akcie. Zatem nie każdy akt administracyjny nadaje się do tak rozumianego wykonania, a więc nie każdy wymaga wykonania. Nie kwalifikują się do wykonania te spośród aktów administracyjnych, które dla zaistnienia stanu prawnego lub faktycznego w nim określonego nie wymagają czynności podmiotów uprawnionych.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jest właśnie takim aktem. Decyzja ta z uwagi na specyfikę regulowanego nią przedmiotu nie ma cechy wykonalności w rozumieniu art. 61 p.p.s.a. Decyzja taka ma charakter deklaratoryjny. Stwierdza jedynie zgodność zamierzenia inwestycyjnego z prawem, sama w sobie nie uprawnia jeszcze do rozpoczęcia robót budowlanych. Inwestycja konkretyzuje się dopiero na etapie pozwolenia na budowę i dopiero wówczas może wystąpić po stronie osób trzecich możliwość doznania szkody bądź skutków, o których mowa w art. 61 § 3 cytowanej ustawy. Wówczas mogą one skorzystać z przewidzianych ustawą środków prawnych, w tym skargi do sądu administracyjnego na decyzję w sprawie pozwolenia na budowę, zaś w ramach tej skargi - z wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

Z powyższych względów, na podstawie art. 61 § 3 ustawy p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.