Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2008 r.
IV SA/Wa 39/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Alina Balicka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 17 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. N. na uchwałę Rady Gminy S. z dnia (...) października 2007 r., nr (...) w przedmiocie rozpoznania skargi na czynności Wójta Gminy S. w zakresie niedopełnienia obowiązków zaopatrzenia w wodę i odcięcia dostaw wody z wodociągu postanawia sprostować oczywisty błąd pisarski w postanowieniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2008 r., sygn. akt IV SA/Wa 39/08 w ten sposób, iż w miejsce imienia skarżącego "J." wpisać "J.".

Uzasadnienie faktyczne

W postanowieniu Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2008 r. o odrzuceniu skargi omyłkowo wpisano imię skarżącego J.N. jako "J.".

Ponieważ błąd w pisowni imienia skarżącego ma charakter oczywisty, należało orzec jak w sentencji na podstawie art. 156 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).