IV SA/Wa 3754/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2809988

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 kwietnia 2016 r. IV SA/Wa 3754/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Łukasz Krzycki (spr.).

Sędziowie WSA: Aneta Dąbrowska, Katarzyna Golat.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 kwietnia 2016 r. sprawy ze skargi M. S. na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia (...) grudnia 2015 r. nr (...) w przedmiocie odmowy udzielenia azylu w Rzeczypospolitej Polskiej oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.