Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 5 czerwca 2008 r.
IV SA/Wa 366/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA-Otylia Wierzbicka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 5 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. B. i R. B. na postanowienie Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia (...) września 1999 r., nr (...) w przedmiocie uzgodnienia w zakresie spraw sanitarno - higienicznych postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

T. B. i R. B. pismem z dnia 28 lutego 2008 r. wnieśli skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na postanowienie Powiatowego Inspektora Sanitarnego w P. z dnia (...) września 1999 r., nr (...). Skarżący podali, że postanowienie to dotyczy budowy dwóch stacji bazowych telefonii komórkowej zlokalizowanych na działce nr (...) w M., która sąsiaduje z ich działką. Zdaniem skarżących Powiatowy Inspektor Sanitarny wydając przedmiotowe postanowienie naraził zdrowie mieszkańców żyjących w pobliżu stacji.

Z nadesłanego do Sądu odpisu zaskarżonego postanowienia wynika, że Państwowy Inspektor Sanitarny w P. po zapoznaniu się z projektem technicznym Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej (...) w miejscowości M., gm. C. uzgodnił w zakresie spraw sanitarno - higienicznych przedłożoną dokumentację. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia podał, że zgodnie z oceną oddziaływania na środowisko opracowaną przez rzeczoznawcę, projektowana stacja nie będzie stwarzać uciążliwości dla środowiska i zdrowia ludzi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Jak stanowi art. 52 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), skargę do sądu można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, chyba że skargę wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich. Zgodnie natomiast z art. 52 § 2 powołanej ustawy przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, przewidziany w ustawie. Skargę do Sądu wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie, przy czym skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 53 § 1 i art. 54 § 1 powołanej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

W niniejszej sprawie skarżący nie zachowali wyżej opisanego trybu wniesienia skargi, wobec czego podlega ona odrzuceniu.

Skarżący jako przedmiot skargi wskazali postanowienie Powiatowego Inspektora Sanitarnego w P. z dnia (...) września 1999 r., nr (...). Orzeczenie to zostało wydane przez organ I instancji na podstawie m.in. art. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Inspekcji Sanitarnej (t.j.: Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575 ze zm.) oraz na podstawie 106 § 5 k.p.a. i służyło na nie zażalenie do Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w W.

W tym stanie rzeczy skarga wniesiona przez skarżących do Sądu na postanowienie organu I instancji jest niedopuszczalna i podlega odrzuceniu. Nie jest bowiem dopuszczalne wniesienie skargi na postanowienie wydane przez organ administracji, bez wyczerpania środków zaskarżenia.

Wobec powyższego, na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), orzeczono jak w sentencji.