Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1814719

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2012 r.
IV SA/Wa 352/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Szymańska.

Sędziowie WSA: Aneta Dąbrowska, Tomasz Wykowski (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 czerwca 2012 r. sprawy ze skargi A. K. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia (...) grudnia 2011 r. nr (...) w przedmiocie odmowy udostępnienia danych - oddala skargę -.

Uzasadnienie faktyczne

I. Zaskarżoną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (dalej "Sądu") decyzją z dnia (...) grudnia 2011 r. nr (...) (dalej "zaskarżoną decyzją"), wydaną po ponownym rozpatrzeniu - na wniosek A. K. (dalej "skarżącej") - sprawy rozstrzygniętej decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (dalej "Ministra") z dnia (...) listopada 2011 r. nr (...) w przedmiocie odmowy udostępnienia danych ze zbioru PESEL - Minister utrzymał własną decyzję w mocy.

II. Zaskarżona decyzja Ministra z dnia (...) grudnia 2011 r. zapadła w następującym stanie faktycznym:

1. W dniu (...) sierpnia 2011 r. do Ministra wpłynął datowany na dzień (...) sierpnia 2011 r. wniosek skarżącej, reprezentowanej przez pełnomocnika, o udostępnienie ze zbioru PESEL danych osobowych 17 osób. Jako uzasadnienie potrzeby uzyskania tych danych pełnomocnik wskazał na załączone do wniosku wezwania Sądu Okręgowego w W. z dnia (...) maja 2011 r., sygn. akt (...) oraz z dnia (...) czerwca 2011 r., sygn. akt (...), zobowiązujące skarżącą do wskazania miejsc zamieszkania wskazanych wyżej osób.

2. Uznając, że skarżąca posiada interes prawny w uzyskaniu danych 10 spośród wskazanych we wniosku osób Minister, pismem z dnia (...) września 2011 r. udostępnił te dane skarżącej.

3. Decyzją z dnia (...) listopada 2011 r. Minister odmówił udostępnienia żądanych danych w części dotyczącej: 1) J. S., 2) E. L., 3) A. N., 4) M. P., 5) D. R., 6) J. J.

4. Skarżąca wniosła do Ministra o ponowne rozpatrzenie sprawy.

III. Zaskarżoną obecnie decyzją z dnia (...) grudnia 2011 r. Minister utrzymał w mocy własną decyzję z dnia (...) listopada 2011 r.

Uzasadniając zaskarżone rozstrzygnięcie, Minister wskazał w szczególności, co następuje:

Posłużenie się przez ustawodawcę w art. 44h ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.), dalej "ustawy o ewidencji (...)" zwrotem "wykaże" oznacza, że na stronie żądającej udostępnienia danych ze zbioru PESEL spoczywa obowiązek udowodnienia istnienia interesu prawnego w udostępnieniu tych danych. Wnioskodawca musi przy tym wykazać istnienie interesu prawnego w udostępnieniu danych konkretnie wskazanej osoby. Wskazanie tej osoby winno nastąpić z takim stopniem szczegółowości, który wyklucza wątpliwości co do tożsamości tej osoby. Dokumenty, które wnioskodawca przedkłada w tym celu podlegają ocenie organu, który na ich podstawie bądź to udostępnia dane, bądź to orzeka o odmowie ich udostępnienia. Organ nie prowadzi jednakże dodatkowego postępowania dowodowego w celu identyfikacji osoby wskazanej we wniosku o udostępnienie danych ze zbioru PESEL.

W przedmiotowej sprawie pełnomocnik wnioskodawczyni nie podał bliższych danych personalnych: 1) J. S., 2) E. L., 3) A. N., 4) M. P., 5) D. R., 6) J. J. Oznacza to, że wbrew dyspozycji art. 44h ust. 2 pkt 1 ustawy o ewidencji (...) skarżąca nie wykazała, w odniesieniu do których spośród wielu osób ujętych w zbiorze PESEL, posiadających imiona i nazwiska wskazane we wniosku, posiada interes prawny w uzyskaniu danych. W tej sytuacji udostępnienia żądanych danych należało odmówić. Odstąpienie od wyegzekwowania od skarżącej obowiązku dokładniejszego zindywidualizowania osób wskazanych we wniosku prowadziłoby do konieczności udostępnienia skarżącej danych wszystkich figurujących w zbiorze PESEL osób, która noszą imiona i nazwiska wskazane w tym wniosku. Powyższe prowadziłoby do naruszenia dóbr osobistych osób, których danymi skarżąca nie była zainteresowana.

Nie można uwzględnić zarzutu skarżącej, że Minister nie uwzględnił przedłożonych przez skarżącą informacji o zawodach wykonywanych przez osoby wskazane we wniosku oraz o miejscach ich pracy. Informacje te nie są bowiem przydatne dla potrzeb zindywidualizowania wskazanych wyżej osób. W zbiorze PESEL nie gromadzi się bowiem danych o miejscu pracy, czy też stanowiskach osób w tym zbiorze ujętych. Ponadto przepisy ustawy o ewidencji (...) nie zawierają umocowania dla Ministra do udostępniania osobom wnioskującym o udostępnienie danych ze zbioru PESEL danych z innych źródeł.

Nie zasługuje na uwzględnienie zarzut skarżącej, że wbrew stwierdzeniu zamieszczonemu w decyzji Ministra z dnia (...) listopada 2011 r., organ ten nie udostępnił skarżącej danych A. H. Należy bowiem zauważyć, że skarżącej udostępniono informację, że wskazana przez nią osoba nie figuruje w zbiorze PESEL. Udostępnieniem wnioskodawcy danych ze zbioru PESEL jest udostępnienie mu jakichkolwiek danych zgromadzonych w zbiorze PESEL odnośnie wskazanej we wniosku osoby, w tym informacji o braku danych dotyczących tej osoby.

Odnośnie wskazanego we wniosku J. J. stwierdzić należy, że skarżąca nie tylko, że nie przedłożyła jego bliższych danych personalnych, ale również nie wykazała, że ma interes prawny w uzyskaniu danych tej osoby. Skarżąca nie przedłożyła bowiem dokumentacji potwierdzającej, że Sąd Okręgowy w W. dopuścił dowód z zeznań tej osoby.

IV. Skarżąca wniosła do Sądu skargę na decyzję Ministra, wnosząc o jej uchylenie. Uzasadniając skargę skarżąca oświadczała, że nie zgadza się z zaskarżoną decyzją

V. W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalanie, podtrzymując stanowisko w sprawie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

VI. Sąd rozpoznał skargę na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych z racji sprawowania wymiaru sprawiedliwości, polegającego na kontrolowaniu działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem (art. 1 § 1 i § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych - Dz. U. z dnia 20 września 2002 r., Nr 153, poz. 1269 z późn. zm.). Kontrola ta obejmuje m.in. orzekanie w sprawach skarg na decyzje administracyjne (art. 3 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm. - zwanej dalej "p.p.s.a.").

Zgodnie z przepisem art. 134 § 1 p.p.s.a. sąd administracyjny rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę należało oddalić, albowiem zaskarżona decyzja Ministra SKO nie narusza przepisów prawa w sposób upoważniający Sąd do jej wyeliminowania z obrotu prawnego.

Uwzględnienie przez wojewódzki sąd administracyjny skargi na orzeczenie organu administracji jest dopuszczalne tylko w razie stwierdzenia w toku kontroli tego orzeczenia naruszeń prawa wymienionych w art. 145 § 1 p.p.s.a. W świetle przywołanego przepisu sąd administracyjny:

1)

uchyla decyzję lub postanowienie w całości lub w części, jeżeli stwierdzi:

a)

naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy,

b)

naruszenie prawa dające podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego,

c)

inne naruszenie przepisów postępowania, jeżeli mogło ono mieć istotny wpływ na wynik sprawy;

2)

stwierdza nieważność decyzji lub postanowienia w całości lub w części, jeżeli zachodzą przyczyny określone w art. 156 Kodeksu postępowania administracyjnego lub w innych przepisach;

3)

stwierdza wydanie decyzji lub postanowienia z naruszeniem prawa, jeżeli zachodzą przyczyny określone w Kodeksie postępowania administracyjnego lub w innych przepisach.

Naruszeń, które mogłyby stanowić podstawę do zastosowania w niniejszej sprawie środków o których mowa powyżej, Sąd nie stwierdził.

VII. Kontrola legalności zaskarżonej decyzji prowadzi do następujących wniosków:

Przedmiotem zaskarżonej decyzji była odmowa udostępnienia skarżącej danych ze zbioru PESEL na podstawie art. 44i ust. 5 ustawy o ewidencji (...).

Stosownie do art. 44a ust. 1 ustawy o ewidencji (...) ewidencję ludności prowadzi się w systemie teleinformatycznym na podstawie danych osobowych zgłoszonych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego oraz zgłoszeń, o których mowa w art. 14 oraz w art. 17, w formie: 1) zbiorów meldunkowych jako:

a)

zbioru danych stałych mieszkańców,

b)

zbioru danych byłych mieszkańców,

c)

zbioru danych obywateli polskich i cudzoziemców zameldowanych na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące,

d)

zbioru danych obywateli polskich i cudzoziemców zameldowanych na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy,

2)

zbioru danych osobowych PESEL, zwanego dalej "zbiorem PESEL", uzyskanych w związku z nadawaniem numeru PESEL na podstawie zbiorów meldunkowych, o których mowa w pkt 1 lit. a-c.

Z art. 44a ust. 7 ustawy wynika, że w zbiorze PESEL gromadzi się dane, o których mowa w art. 44a ust. 2, ust. 3 pkt 3 i ust. 4 pkt 2-5. Dane, o których mowa w art. 44a ust. 2 to:

1)

nazwisko i imiona;

2)

nazwisko rodowe;

3)

nazwiska i imiona poprzednie;

4)

imiona i nazwiska rodowe rodziców;

5)

data i miejsce urodzenia;

6)

stan cywilny;

7)

numer aktu urodzenia i oznaczenie urzędu stanu cywilnego, który ten akt sporządził;

8)

płeć;

9)

numer PESEL;

10)

obywatelstwo (data nabycia obywatelstwa polskiego, data utraty obywatelstwa polskiego);

11)

imię i nazwisko rodowe małżonka oraz jego numer PESEL;

12)

data zawarcia związku małżeńskiego, numer aktu małżeństwa i oznaczenie urzędu stanu cywilnego, który ten akt sporządził, data rozwiązania związku małżeńskiego, sygnatura akt i oznaczenie sądu, który rozwiązał małżeństwo, data zgonu małżonka, numer aktu zgonu i oznaczenie urzędu stanu cywilnego, który ten akt sporządził;

13)

adres i data zameldowania na pobyt stały;

14)

poprzednie adresy zameldowania na pobyt stały wraz z określeniem okresu zameldowania;

15)

adres zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące wraz z określeniem okresu zameldowania;

16)

tryb wymeldowania;

17)

stopień wojskowy, nazwa, seria i numer wojskowego dokumentu osobistego oraz oznaczenie wojskowej komendy uzupełnień, w której ewidencji osoba pozostaje;

18)

seria i numer aktualnego dowodu osobistego oraz serie i numery poprzednich dowodów osobistych, daty ich wydania i daty ważności oraz oznaczenie organów wydających;

19)

seria i numer karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt tolerowany lub nadaniem statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, data jej wydania, data ważności oraz oznaczenie organu, który ją wydał;

20)

seria i numer dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu, data wydania, data ważności oraz oznaczenie organu, który go wydał,

21)

seria i numer karty stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej, data wydania, data ważności oraz oznaczenie organu, który ją wydał, Dane, o których mowa w art. 44a ust. 3 pkt 3 ustawy o ewidencji (...) to data zgonu oraz numer aktu zgonu i oznaczenie urzędu stanu cywilnego, który akt sporządził.

Dane, o których mowa w art. 44h ust. 4 pkt 2-5 ustawy o ewidencji (...), to:

2)

seria i numer karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, data jej wydania, data ważności oraz oznaczenie organu, który ją wydał;

3)

data wydania, seria i numer zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej oraz oznaczenie organu, który je wydał,

4)

seria i numer karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej, data wydania, data ważności oraz oznaczenie organu, który ją wydał,

5)

seria i numer tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca, data jego wydania, data ważności oraz oznaczenie organu, który je wydał.

Przepis art. 44h ustawy o ewidencji (...), w sposób jednoznaczny określa zasady udostępniania danych ze zbioru PESEL. Zawiera on zamknięty katalog osób prawnych i osób fizycznych uprawnionych do udostępnienia im danych ze zbiorów meldunkowych, jak też zawiera warunki, jakie powinien spełniać podmiot uprawniony do uzyskania danych.

Zgodnie z art. 44h ust. 2 pkt 1 ustawy dane, o których mowa w ust. 1, mogą być udostępnione osobom i jednostkom organizacyjnym - jeżeli wykażą w tym interes prawny.

Zgodnie z art. 44i ust. 5 ustawy organ rozpatrujący wniosek odmawia, w drodze decyzji administracyjnej, udostępnienia danych osobowych, jeżeli udostępnienie danych spowodowałoby naruszenie dóbr osobistych osoby, której dane dotyczą, lub innych osób.

Trafnie uznał organ, że zachodzą przesłanki do odmowy udostępnienia skarżącej danych osobowych niektórych spośród osób wymienionych przez skarżącą we wniosku, albowiem skarżąca nie przedstawiła informacji, na podstawie których osoby te możnaby było zindywidualizować. W odniesieniu do każdej z tych osób zachodzi bowiem sytuacja, że w zbiorze PESEL figuruje więcej niż jedna osoba nosząca wskazane przez skarżącą imię i nazwisko. Uwzględnienie żądania skarżącej wiązałoby się w tej sytuacji z koniecznością udostępnienia skarżącej danych PESEL, dotyczących kilku różnych osób noszących to samo imię i nazwisko. W oczywisty sposób naruszałoby to dobra osobiste osób, które nie pozostają w żadnym związku z interesami skarżącej.

Trafnie uznał Minister, że nie był on zobowiązany do prowadzenia własnego postępowania dowodowego w przedmiocie koniecznej indywidualizacji osób wskazanych we wniosku, albowiem uwiarygodnienie interesu faktycznego, którego immanentnym elementem jest wspomniana indywidualizacja, spoczywa na osobie, która udostępnienia danych się domaga. Wynika to z posłużenia się przez ustawodawcę w art. 44h ust. 2 pkt 1 ustawy o ewidencji (...) zwrotu "wykaże".

Nie można podzielić stanowiska skarżącej, że Minister nie uwzględnił przedłożonych przez skarżącą informacji o zawodach wykonywanych przez osoby wskazane we wniosku oraz o miejscach ich pracy. Trafnie podniósł organ, że informacje te nie są przydatne dla potrzeb zindywidualizowania wskazanych wyżej osób. W zbiorze PESEL nie gromadzi się bowiem danych o miejscu pracy, czy też stanowiskach osób w tym zbiorze ujętych. Równie trafnie wskazał organ, że przepisy ustawy o ewidencji (...) nie zawierają umocowania dla Ministra do udostępniania osobom wnioskującym o udostępnienie danych ze zbioru PESEL danych z innych źródeł.

Wobec powyższego organ prawidłowo stwierdził, że skarżąca nie spełniła przesłanek wynikających z przepisów prawa, by uzyskać dane ze zbiorów meldunkowych.

Skarga nie ma zatem usprawiedliwionych podstaw, w związku z czym podlega oddaleniu.

Z powyższych względów Sąd orzekł jak w sentencji na podstawie art. 151 p.ps.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.