Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 2 kwietnia 2008 r.
IV SA/Wa 346/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Łukasz Krzycki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 2 kwietnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku" K." Sp. z o.o. z siedzibą w R. o wstrzymanie wykonania decyzji Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia (...)grudnia 2007 r. nr (...) w przedmiocie wymierzenia opłaty z tytułu niezgodnego z prawem wyłączenie z produkcji gruntów leśnych postanawia: - wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

W skardze z dnia 7 stycznia 2008 r. (data nadania pisma w urzędzie pocztowym)" K." Sp. z o.o. z siedzibą w R. zawarła wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia (...) grudnia 2007 r. nr (...) w przedmiocie wymierzenia opłaty w wysokości 1.448.527,80 zł z tytułu niezgodnego z prawem wyłączenia z produkcji gruntów leśnych. W treści wniosku strona skarżąca wskazała, iż wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji jest uzasadnione, ponieważ Spółka nie jest w stanie uiścić tak dużej kwoty, natomiast egzekucja wymierzonej należności wiązałaby się z bezpośrednim zagrożeniem dla istnienia Spółki, co spowodowałoby tym samym trudne do przywrócenia skutki, zarówno dla skarżącej jak i zatrudnionych przez nią osób, które musiałaby niezwłocznie zwolnić z pracy.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, zważył co następuje:

Zasadą wynikającą z art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., zwana dalej: p.p.s.a.) jest, że wniesienie skargi do Sądu nie wstrzymuje wykonania zaskarżonego aktu. Przepis art. 61 § 3 ustawy p.p.s.a. dopuszcza jednak na wniosek skarżącego wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu przez Sąd, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Dotyczy to także aktów wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach prowadzonych w granicach tej samej sprawy.

Warunkiem wydania zatem postanowienia uwzględniającego wniosek strony o wstrzymanie wykonania danego aktu administracyjnego jest wykazanie we wniosku okoliczności uzasadniających możliwość wyrządzenia znacznej szkody lub trudnych do odwrócenia skutków. Wskazane natomiast okoliczności winny odnosić się do konkretnych zdarzeń świadczących o tym, że w stosunku do wnioskodawcy wstrzymanie wykonania aktu podjętego w postępowaniu prowadzonym w granicach tej samej sprawy jest uzasadnione (postanowienie NSA z dnia 18 maja 2004 r., FZ 65/04; B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka - Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Komentarz, Zakamycze 2005, str. 168).

W wyniku dokonania analizy wniosku skarżącej Spółki o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji, w ocenie Sądu zaistniały przesłanki, o których mowa w art. 61 § 3 p.p.s.a.

Zgodnie z orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego przesłanka wyrządzenia znacznej szkody dotyczy takiej szkody zarówno majątkowej jak i niemajątkowej, która nie będzie mogła być wynagrodzona przez późniejszy zwrot spełnionego świadczenia lub jego wyegzekwowanie ani też nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy do stanu pierwotnego.

W niniejsze sprawie" K." Sp. z o.o. z siedzibą w R. podnosząc, iż konieczność uiszczenia przed rozpoznaniem skargi przez Sąd kwoty 1.448.527,80 zł spowoduje znaczne trudności w funkcjonowaniu firmy oraz konieczność zwolnienia pracujących w niej ludzi wykazały, iż wykonanie zaskarżonej decyzji spowodują trudne do odwrócenia skutki.

Mając powyższe na względzie należy stwierdzić, iż zachodzą podstawy do wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia (...) grudnia 2007 r. utrzymującej w mocy decyzję Dyrektora Regionalnego Dyrekcji Lasów Państwowych w G. z dnia (...) września 2007 r. Nr (...) (a nie jak błędnie wskazano decyzję Dyrektora Regionalnego Dyrekcji Lasów Państwowych w G. z dnia (...) grudnia 2006 r. Nr (...)).

W związku z powyższym na podstawie art. 61 § 3 i § 5 ustawy p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji postanowienia.