Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 12 maja 2008 r.
IV SA/Wa 341/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Szymańska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 12 maja 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. M. o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2008 r. sygn. akt IV SA/Wa 341/08 w sprawie ze skargi J. M. na decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia (...) listopada 2007 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego postanawia odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 29 kwietnia 2008 r. o godzinie 10:00 (co wynika z prezentaty zawartej na wniosku - karta 23 akt sądowych) skarżąca J. M. złożyła osobiście na Biurze Podawczym Sądu wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2008 r. sygn. akt IV SA/Wa 341/08.

Z protokołu rozprawy wynika natomiast, iż posiedzenie w niniejszej sprawie rozpoczęto o godzinie 14:00. Po zamknięciu rozprawy i po naradzie Przewodniczący ogłosił wyrok przez odczytanie sentencji i podał ustnie zasadnicze powody rozstrzygnięcia. Wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2008 r. oddalono skargę J. M. na decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia (...) listopada 2007 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do art. 141 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku.

Powyższe oznacza, iż wniosek o sporządzenie uzasadniania wyroku może być zgłoszony przez stronę w ściśle określonym siedmiodniowym terminie, którego bieg zaczyna się od chwili ogłoszenia wyroku. W przypadku natomiast, gdy wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku zostanie zgłoszony po upływie tego terminu albo przed wydaniem wyroku, Sąd odmawia sporządzenia uzasadnienia.

W niniejszej sprawie skarżąca złożyła wniosek o sporządzenie uzasadniania wyroku przed rozpoczęciem posiedzenia w sprawie, a co za tym idzie przed ogłoszeniem przez Sąd wyroku.

Stwierdzić zatem należy, iż wniosek skarżącej o sporządzenie uzasadniania wyroku jest przedwczesny.

W tej sytuacji Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, działając na podstawie art. 141 § 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.