Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 23 lipca 2008 r.
IV SA/Wa 335/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Agnieszka Wójcik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 23 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. A. na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa (...) Nr (...) z dnia (...) grudnia 2007 r. w przedmiocie przywrócenia terminu do złożenia odwołania postanawia:

1.

umorzyć postępowanie sądowe

2.

przyznać radcy prawnemu M. Z. działającej przez Kancelarię (...) ze środków Skarbu Państwa- Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych oraz kwotę 52,80 (pięćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt groszy) stanowiącą 22% podatku VAT, tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 22 stycznia 2008 r. skarżący M. A. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa (...) Nr (...) z dnia (...) grudnia 2007 r. orzekającego o przywróceniu skarżącemu terminu do wniesienia odwołania od decyzji Starosty G. z dnia (...) września 2006 r. Nr (...).

Pismem z dnia 17 lipca 2008 r. (data nadania pisma w urzędzie pocztowym) pełnomocnik skarżącego cofnął skargę i wniósł o umorzenie postępowania sądowego.

Mając na uwadze powyższe Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie działając na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), uznał cofnięcie skargi za skuteczne i orzekł jak w pkt 1 sentencji. Rozstrzygnięcie o przyznaniu pełnomocnikowi skarżącego ustanowionemu z urzędu wynagrodzenie w zakresie nieopłaconej pomocy prawnej oparto o art. 250 ww. ustawy.