Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2568167

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 12 października 2018 r.
IV SA/Wa 3304/17

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Michał Majcher po rozpoznaniu w dniu 12 października 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku adwokata P. L. o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w postępowaniu przed sądem administracyjnym w pierwszej instancji w sprawie ze skargi A. M. na decyzję Rady do Spraw Uchodźców z dnia (...) października 2017 r. nr (...) w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy postanawia: przyznać adwokatowi P. L. ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych tytułem wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy oraz kwotę 55,20 złotych (pięćdziesiąt pięć, 20/100) stanowiącą 23% podatku od towarów i usług.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 27 marca 2018 r. Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ustanowił w niniejszej sprawie dla Skarżącej adwokata, w ramach przyznania prawa pomocy.

W dniu 4 kwietnia 2018 r. Okręgowa Rada Adwokacka w (...) pełnomocnikiem strony wyznaczyła adwokata P. L.

Wyznaczony pełnomocnik stawił się na pierwszej rozprawie przed Sądem w dniu 26 kwietnia 2018 r.

Następnie wyznaczony adwokat udzielił pełnomocnictwa substytucyjnego adw. M. M., która reprezentowała Skarżącego na rozprawie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w dniu 11 października 2018 r. Z protokołu rozprawy wynika, że pełnomocnik substytucyjny poparł wniesioną skargę oraz wniósł o przyznanie kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu oświadczając, że nie zostały one zapłacone w całości ani w części.

Rozpoznając powyższy wniosek Referendarz sądowy miał na względzie, że zgodnie z art. 250 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.) wyznaczony adwokat, radca prawny, doradca podatkowy albo rzecznik patentowy otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych albo rzeczników patentowych w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

Szczegółowe zasady ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu zostały określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1714).

Jak wynika z § 2 tego aktu, koszty nieopłaconej pomocy prawnej ponoszone przez Skarb Państwa obejmują: opłatę ustaloną zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia oraz niezbędne i udokumentowane wydatki adwokata ustanowionego z urzędu. Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 1 lit. c powołanego rozporządzenia w postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w pierwszej instancji, w sprawie, w której przedmiotem zaskarżenia nie jest należność pieniężna, bądź decyzja lub postanowienie Urzędu Patentowego, opłata wynosi 240 zł.

Skoro w niniejszej sprawie wyznaczony pełnomocnik z urzędu (zastąpiony również przez pełnomocnika substytucyjnego) reprezentował Skarżącą w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji oraz złożył wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej zawierający oświadczenie o nieopłaceniu tych kosztów ani w całości ani w części, zatem należało przyznać wynagrodzenie za zastępstwo prawne za pomoc prawną udzieloną w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji w kwocie 240 zł i podwyższyć tę kwotę o kwotę podatku od towarów i usług (23%), stosownie do treści § 4 ust. 3 cyt. rozporządzenia W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 250 § 1, art. 258 § 2 pkt 8 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w zw. z § 21 ust. 1 pkt 1 lit. c w zw. z § 4 ust. 3 powołanego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r., orzeczono jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.