Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 30 kwietnia 2008 r.
IV SA/Wa 324/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Małgorzata Miron.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 30 kwietnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. T. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) grudnia 2007 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia postanawia: - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący M. T. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) grudnia 2007 r. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia.

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisów w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221 poz. 2193) w związku z art. 233 oraz 219 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., zwana dalej: p.p.s.a.), skarga wniesiona w niniejszej sprawie podlega opłacie sądowej (wpisowi), którą skarżący winien był uiścić przy wniesieniu skargi.

Wobec tego, iż skarżący wpisu sądowego nie opłacił wraz z wniesieniem skargi, Sąd - stosownie do treści art. 220 § 1 ustawy p.p.s.a. - pismem z dnia 27 lutego 2008 r. wezwał skarżącego do uiszczenia należnego wpisu od skargi, w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem jej odrzucenia.

Jak wynika z akt sprawy przedmiotowe wezwanie, skierowane na adres podany w skardze, dwukrotnie awizowane, wróciło z adnotację poczty "nie podjęto w terminie". Zawiadomienia dla skarżącego o pozostawieniu przesyłki w urzędzie pocztowym umieszczono w skrzynce oddawczej w dniach: 3 marca 2008 r. i 11 marca 2008 r. Należy zatem uznać, iż wezwanie Sądu zostało skutecznie doręczone skarżącemu z upływem dnia 18 marca 2008 r.

Skarżący nie uiścił jednak wpisu sądowego od skargi w zakreślonym przez Sąd terminie wobec czego skargę należało odrzucić.

Mając powyższe na względzie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 220 § 3 ustawy p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.