Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 30 kwietnia 2009 r.
IV SA/Wa 317/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Agnieszka Wójcik. (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Asesor WSA-Agnieszka Wójcik po rozpoznaniu w dniu 30 kwietnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skarg M. B., M. W., S. J., K. Z. na postanowienie Ministra Środowiska z dnia (...) listopada 2007 r. Nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania postanawia: - odrzucić skargi M. W., S. J., K. Z.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniami Przewodniczącego Wydziału IV Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 marca 2009 r. pełnomocnik skarżących Z. B. została wezwana do uiszczenia wpisów sądowych od skarg w kwocie 100 zł Jednocześnie Sąd pouczył strony skarżące, iż wpis należy wnieść w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania wezwania Sądu, pod rygorem odrzucenia skargi.

Zgodnie z adnotacją poczty zawartą na zwrotnym potwierdzeniu odbioru, wezwania zostały doręczone pełnomocnikowi skarżących w dniu 23 marca 2009 r. W wyznaczonym przez Sąd terminie, który upłynął w dniu 30 marca 2009 r., jedynie M. B. uiściła należny w sprawie wpis, pozostali skarżący tj. M. W., S. J., K. Z., wpisu nie uiścili.

Wobec powyższego, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 220 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skargi odrzucił.