Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 22 kwietnia 2008 r.
IV SA/Wa 307/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Wanda Zielińska-Baran.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 22 kwietnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J.B. na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia (...) stycznia 2008 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący - J.B. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia (...) stycznia 2008 r., Nr (...) utrzymującą w mocy decyzję Wojewody (...) z dnia (...) grudnia 2006 r., Nr (...) o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w S. Nr (...) z dnia (...) grudnia 1963 r. dotyczącej wznowienia postępowania wymiennego oraz częściowej zmiany projektu wymiany gruntów wsi P. zakończonej decyzją Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w S. Nr (...) z dnia (...) września 1961 r.

Ponieważ Skarżący nie uiścił należnego w sprawie wpisu sądowego, zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału IV z dnia 22 lutego 2008 r. został wezwany - na podstawie art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) - do uiszczenia wpisu, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Jak wynika z dołączonego do akt sprawy zwrotnego potwierdzenia obioru, wezwanie do uiszczenia wpisu doręczono Skarżącemu dnia 29 lutego 2008 r., a wpis uiszczono w dniu 10 marca 2008 r., czyli z przekroczeniem wyznaczonego przez Sąd 7-dniowego terminu do dokonania tej czynności.

Mając powyższe na względzie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 220 § 3 cytowanej ustawy, orzekł jak w sentencji postanowienia