Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 31 marca 2008 r.
IV SA/Wa 305/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Otylia Wierzbicka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 31 marca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. Sp. z o.o. na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia (...) listopada 2007 r., nr (...) w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu o warunkach zabudowy postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

P. Sp. z o.o. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia (...) listopada 2007 r.

Przy piśmie z dnia 26 lutego 2008 r. Sąd przesłał stronie skarżącej na adres wskazany w skardze zarządzenie Przewodniczącego Wydziału w sprawie wezwania do uiszczenia wpisu w kwocie 100 zł oraz wezwanie do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez nadesłanie dokumentu, którego wynikałoby uprawnienie do reprezentacji strony skarżącej (wyciąg z krajowego rejestru sądowego, odpis umowy spółki, statut). Pisma te zawierały pouczenie, że nieuiszczenie wpisu jak również nieuzupełnienie braków skargi w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, spowoduje odrzucenie skargi.

Przesyłka zawierająca omawiane wyżej wezwanie została zwrócona do Sądu, z powodu niepodjęcia w terminie. Jak wynika z adnotacji urzędu pocztowego, przesyłka ta była awizowana: po raz pierwszy w dniu 29 lutego 2008 r. oraz powtórnie - w dniu 10 marca 2008 r. Pismo to znajdowało się w placówce pocztowej Warszawa 1, o czym umieszczono zawiadomienie w skrzynce oddawczej. Wezwanie należy uznać za doręczone z dniem 17 marca 2008 r., zatem termin do uiszczenia wpisu oraz uzupełnienia braków skargi upłynął w dniu 25 marca 2008 r.

Stwierdzić należy, że wpis nie został uiszczony w wymaganym terminie, nie uzupełniono też braków formalnych skargi.

Mając powyższe na względzie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, z mocy art. 220 § 3 oraz art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), orzekł jak w sentencji postanowienia.