Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 14 kwietnia 2008 r.
IV SA/Wa 303/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Szymańska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 14 kwietnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Stowarzyszenia Z. z siedzibą w D. na decyzję Ministra Środowiska z dnia (...) marca 2007 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

W piśmie z dnia 17 grudnia 2007 r. (nadanym w urzędzie pocztowym w dniu 18 grudnia 2007 r.) Stowarzyszenie Z. z siedzibą w D. wniosło do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi na decyzję Ministra Środowiska z dnia (...) marca 2007 r. nr (...), decyzję Ministra Środowiska z dnia (...) listopada 2007 r. nr (...) oraz decyzję Wojewody Ł. z dnia (...) maja 2005 r. nr (...).

Z uwagi na wielość skarg w jednym piśmie Sąd wyłączył każdą skargę do odrębnego rozpoznania i zarejestrował każdą z nich pod odrębną sygnaturą.

Niniejsza sprawa, zarejestrowana pod sygnaturą IV SA/Wa 303/08, dotyczy skargi Stowarzyszenia Z. z siedzibą w D. na decyzję Ministra Środowiska z dnia (...) marca 2007 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego.

Skarżące Stowarzyszenie w uzasadnieniu pisma z dnia 17 grudnia 2007 r. podniosło m.in., że Minister Środowiska wydał zaskarżoną decyzję z dnia (...) marca 2007 r. bez udziału Stowarzyszenia jako strony, naruszając prawo i zasady współżycia społecznego.

W odpowiedzi na pismo skarżącego z dnia 17 grudnia 2007 r., którym została wniesiona m.in. skarga na wskazaną w sentencji decyzję organ wyjaśnił, że decyzją z dnia (...) maja 2005 r. nr (...) Wojewoda Ł. udzielił K. SA w D. zintegrowanego pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii z instalacji do produkcji (...). Podmiotem, który wniósł odwołanie od powyższego pozwolenia zintegrowanego była P., która została następnie wykreślona z ewidencji partii politycznych postanowieniem Sądu Okręgowego w W. z dnia (...) marca 2006 r. Z tego względu postępowanie odwoławcze z wniosku ww. P. w stosunku do pozwolenia zintegrowanego zostało umorzone przez Ministra Środowiska zaskarżoną decyzją z dnia (...) marca 2007 r. W piśmie z dnia 29 lutego 2008 r. (data nadania pisma w urzędzie pocztowym) organ wyjaśnił również, że przedmiotowa decyzja nie została doręczona P. z uwagi na likwidację tej (...), natomiast skarżące Stowarzyszenie Z. z siedzibą w D. nie brało udziału na prawach strony w postępowaniu. Przed wydaniem zaskarżonej decyzji organ nie był informowany o powstaniu Stowarzyszenia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., zwanej dalej p.p.s.a.) skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Sąd odrzuca skargę, jeżeli została wniesiona po upływie terminu do jej wniesienia (art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a.).

Określając termin wniesienia skargi, powyższy przepis wyznacza początek jego biegu jedynie w przypadkach doręczenia rozstrzygnięcia skarżącemu. Nie wskazuje natomiast wprost, od kiedy termin ten biegnie w sytuacji, gdy skarżącemu rozstrzygnięcia tego nie doręczono. Pomimo braku w tym zakresie wyraźnego uregulowania ustawowego Sąd uznał za aktualny w tej materii pogląd reprezentowany w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego (por. m.in. postanowienie NSA z dnia 29 stycznia 1998 r. sygn. I SA 413/97 LEX nr 44541) zgodnie z którym skarżący, który nie brał udziału w postępowaniu i któremu nie doręczono zaskarżonej decyzji, może skorzystać z uprawnienia złożenia skargi przed upływem 30 dni od daty doręczenia decyzji stronie lub stronom, które uczestniczyły w tym postępowaniu.

W niniejszej sprawie, jak już powyżej wskazano, nie doręczono skarżącemu Stowarzyszeniu kwestionowanej decyzji Ministra Środowiska z dnia (...) marca 2007 r., jednakże bieg terminu do wniesienia skargi przez skarżącego rozpoczął się od daty doręczenia zaskarżonej decyzji C. SA w T., co nastąpiło w dniu 12 marca 2007 r. (dowód: zwrotne potwierdzenie odbioru zaskarżonej decyzji). Bieg terminu rozpoczął się więc w dniu 13 marca 2007 r. i upłynął w dniu 12 kwietnia 2007 r. Skarga Stowarzyszenia Z. z siedzibą w D. została natomiast wniesiona w dniu 18 grudnia 2007 r. (data nadania pisma w urzędzie pocztowym), a więc z uchybieniem terminu do jej wniesienia.

Mając powyższe na względzie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.