Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 10 kwietnia 2008 r.
IV SA/Wa 300/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Małgorzata Miron.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 10 kwietnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. K. i B. N. o przywrócenie terminu do złożenia skargi na uchwałę Rady W. z dnia (...) października 2006 r. nr (...) w przedmiocie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego postanawia: - odmówić przywrócenia terminu do złożenia skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący J. K. i B. N. w dniu 2 kwietnia 2008 r. (data nadania pisma w urzędzie pocztowym) wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na uchwałę Rady W. z dnia (...) października 2006 r. nr (...) w przedmiocie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego.

. Zgodnie z art. 86 § 1 i art. 87 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., zwana dalej: p.p.s.a.) jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. We wniosku o przywrócenie terminu należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu.

Jak wynika z akt sprawy skarżący pismem z dnia 19 października 2006 r., wezwali organ do usunięcia naruszenia interesu prawnego przedmiotową uchwałą. Rada Miasta nie udzieliła odpowiedzi na wezwanie skarżących złożone w trybie art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.). A zatem sześćdziesięciodniowy termin do złożenia skargi do sądu administracyjnego upłynął w dniu 18 grudnia 2006 r. Tymczasem skarżący wnieśli skargę w dniu 22 listopada 2007 r.

We wniosku o przywrócenie terminu do złożenia skargi, skarżący wskazali zarzuty przeciwko zaskarżonej uchwale oraz opisali liczną korespondencję prowadzoną z organem w 2007 r. Okoliczności podnoszone przez skarżących pozostają jednak bez znaczenia dla rozstrzygnięcia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi, który to upłynął 18 grudnia 2006 r. Także okoliczność, iż skarga ówcześnie nie była "należycie udokumentowana" nie może stanowić podstawy przywrócenia terminu bowiem nie ma to znaczenia z punktu widzenia dopuszczalności wniesienia skargi do sądu administracyjnego. Powyższe w żaden sposób nie tłumaczy przyczyny uchybienia terminowi do złożenia skargi.

W tej sytuacji należało uznać, że nie została spełniona przesłanka określona w art. 86 § 1 powołanej ustawy.

Mając powyższe na względzie Wojewódzki Sąd Administracyjny, na podstawie art. 86 § 1 i art. 87 § 2 powołanej ustawy, orzekł jak w sentencji postanowienia.