Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 31 marca 2008 r.
IV SA/Wa 299/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Krystyna Napiórkowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 31 marca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. P. na postanowienie Ministra Środowiska z dnia (...) listopada 2007 r., nr (...) w przedmiocie uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań zgody dla przedsięwzięcia postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 28 listopada 2007 r. M. P. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na postanowienie Ministra Środowiska z dnia (...) listopada 2007 r., którym w trybie autokontroli uchylono postanowienie tego organu z dnia (...) lutego 2007 r. utrzymujące w mocy postanowienie Wojewody (...) z dnia (...) listopada 2005 r. o pozytywnym uzgodnieniu w zakresie ochrony środowiska przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej (...) zlokalizowanej w miejscowości D. gm. T. na działce nr (...).

Sąd pismem z dnia 25 lutego 2008 r. wezwał skarżącą do usunięcia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania braków formalnych skargi, poprzez nadesłanie 10 egzemplarzy odpisów skargi poświadczonych za zgodność z oryginałem lub własnoręcznie podpisanych, pouczając, że nieusunięcie braków formalnych skargi we wskazanym terminie spowoduje odrzucenie skargi. Ponadto skarżącej wysłano odpis zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 20 lutego 2008 r., o wezwaniu do uiszczenia wpisu w wysokości 100 zł. w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi. Pisma te, jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru, zostały doręczone skarżącej w dniu 29 lutego 2008 r.

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) Sąd odrzuca skargę gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi. Natomiast art. 220 § 3 ww. ustawy nakazuje by skargę, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, Sąd odrzucił.

Stwierdzić należy, że w zakreślonym terminie - tj. do dnia 7 marca 2008 r. nie uzupełniono braków formalnych skargi oraz nie uiszczono należnego wpisu, wobec czego na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i art. 220 § 3 powołanej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, orzekł jak w sentencji.