Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2722953

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 6 sierpnia 2019 r.
IV SA/Wa 293/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Szymańska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 6 sierpnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Prezydenta Miasta (...) na postanowienie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia (...) grudnia 2018 r. nr (...) w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Prezydent Miasta (...), reprezentowany przez pełnomocnika będącego radcą prawnym, wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na postanowienie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia (...) grudnia 2018 r. w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zarządzeniem Przewodniczącej Wydziału IV z dnia 4 lutego 2019 r. pełnomocnik skarżącego został wezwany do uiszczenia wpisu od skargi w wysokości 100 zł, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe wezwanie, skierowane na wskazany w skardze przez pełnomocnika adres do korespondencji, zostało zwrócone do Sądu z powodu niepodjęcia w terminie. Przesyłka nie zawierała adnotacji o sposobie zawiadomienia adresata o przesyłce.

Po raz kolejny Sąd podjął próbę doręczenia wezwania do uiszczenia wpisu na wskazany w skardze adres w dniu 11 czerwca 2019 r. Przesyłka zawierająca wezwanie ponownie została zwrócona do Sądu z powodu niepodjęcia w terminie. Z adnotacji na kopercie wynika, że przesyłka była awizowana po raz pierwszy w dniu 26 czerwca 2019 r., po raz drugi w dniu 4 lipca 2019 r. Przesyłkę pozostawiono w placówce pocztowej, o czym umieszczono zawiadomienie w drzwiach adresata. Zwrotu dokonano 12 lipca 2019 r. Pismo uznano za skutecznie doręczone w dniu 10 lipca 2019 r. w trybie art. 73 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.). Zatem siedmiodniowy termin do uiszczenia wpisu upłynął w dniu 17 lipca 2019 r.

W dokumentach księgowych dotyczących opłat sądowych do dnia 25 lipca 2019 r. nie zidentyfikowano wpłaty do niniejszej sprawy.

Stwierdzić zatem należy, że wpis od skargi nie został uiszczony w zakreślonym terminie. Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu.

Mając powyższe na względzie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie powołanego wyżej przepisu orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.