Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 29 lutego 2008 r.
IV SA/Wa 287/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Marta Laskowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 29 lutego 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. R. na postanowienie Wojewody Mazowieckiego z dnia (...) listopada 2007 r., nr (...) w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienie odwołania postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z treścią art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Zaskarżone postanowienie z dnia (...) listopada 2007 r. doręczono skarżącemu w dniu 7 grudnia 2007 r., przesyłkę odebrała siostra skarżącego, co wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru postanowienia, znajdującego się w aktach administracyjnych sprawy. Postanowienie to zawiera prawidłowe pouczenie co do terminu i sposobu wniesienia skargi.

Trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi przypadał na dzień 6 stycznia 2007 r. Jednakże zgodnie z art. 57 § 4 k.p.a. jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy dzień powszedni. W związku z powyższym ostatnim dniem do złożenia skargi był dzień 7 stycznia 2008 r.

Skargę zaś skarżący D. R. nadał w Urzędzie Pocztowym w dniu 10 stycznia 2008 r. (dowód: data stempla pocztowego, k. 4 akt sprawy), a zatem po upływie terminu do jej wniesienia. Taka skarga, z mocy art. 58 § 1 pkt 2 cytowanej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, podlega odrzuceniu.

Mając powyższe na względzie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie powołanych wyżej przepisów, orzekł jak w sentencji postanowienia.