Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1446134

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 24 maja 2013 r.
IV SA/Wa 2867/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Aneta Dąbrowska (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym Sędzia WSA - Aneta Dąbrowska po rozpoznaniu w dniu 24 maja 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. P. i T. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) października 2012 r. nr (...) w przedmiocie czasowego odebrania psa postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca R. P. i T. P. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) października 2012 r. nr (...) w przedmiocie czasowego odebrania psa.

Wobec tego, że skarżący nie uiścili wpisu sądowego wraz z wniesieniem skargi Sąd, zgodnie z zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 19 grudnia 2012 r., wezwał skarżących R. P. i T. P. solidarnie do uiszczenia wpisu sądowego w wysokości 200 (dwieście) złotych, który skarżący winni byli uiścić przy wniesieniu skargi. Pouczono skarżących, że nieuiszczenie należnej opłaty sądowej w zakreślonym, 7-dniowym terminie spowoduje odrzucenie skargi.

Jak wynika z akt sprawy przedmiotowe wezwania Sądu, skierowane na adres wskazany w skardze dwukrotnie awizowane, wróciły z adnotacją poczty "nie podjęto w terminie". Zawiadomienia dla skarżących o pozostawieniu przesyłek w urzędzie pocztowym umieszczono w skrzynce oddawczej w dniach: 2 stycznia 2013 r. i 10 stycznia 2013 r. Należy zatem uznać, iż wezwania Sądu zostały skutecznie doręczone skarżącym z upływem dnia 16 stycznia 2013 r. (art. 73 § 4 w związku z art. 83 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.).

Pozostały one jednak bez odpowiedzi.

Wobec nieuiszczenia wpisu sądowego od skargi, w zakreślonym przez Sąd terminie, który upłynął w dniu 23 stycznia 2013 r., skargę należało odrzucić.

Mając powyższe na względzie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 220 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.