Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 17 kwietnia 2008 r.
IV SA/Wa 280/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Marian Wolanin (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: asesor WSA Marian Wolanin po rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Stowarzyszenia E. w W. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi Stowarzyszenia E. w W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) grudnia 2007 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy dopuszczenia do udziału w postępowaniu postanawia: - przyznać prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

Uzasadnienie faktyczne

W piśmie z dnia 27 grudnia 2005 r. Stowarzyszenie E. w W. złożyło do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) grudnia 2007 r. Nr (...) o odmowie dopuszczenia Stowarzyszenia do udziału w postępowaniu administracyjnym na prawach strony.

W dniu 4 marca 2008 r. Stowarzyszenie złożyło wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych, lecz postanowieniem z dnia 7 marca 2008 r. referendarz sądowy odmówił przyznania skarżącemu prawa pomocy. Od powołanego postanowienia Stowarzyszenie wniosło jednak sprzeciw, przedstawiając zestawienie swoich wydatków na sprawy sądowe w 2007 r. oraz powołując się na postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 września 2007 r. sygn. akt II OZ 705/07 o zwolnieniu Stowarzyszenia z uiszczania wpisu sądowego w innej sprawie.

Uzasadnienie prawne

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 260 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.), w razie wniesienia sprzeciwu, który nie został odrzucony, postanowienie, przeciwko któremu został on wniesiony, traci moc, a sprawa będąca przedmiotem sprzeciwu podlega rozpoznaniu przez sąd na posiedzeniu niejawnym.

Przedmiotem postępowania po złożeniu sprzeciwu nie jest więc ocena postanowienia wydanego przez referendarza sądowego, lecz ponowne rozpoznanie wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie wnioskowanym przez skarżącego.

Według art. 246 § 2 pkt 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, osobie prawnej, a także innej jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, prawo pomocy może być przyznane w zakresie częściowym, gdy wykaże, że nie ma dostatecznych środków na poniesienie pełnych kosztów postępowania.

Przyznanie prawa pomocy co do zasady może zatem nastąpić jedynie w przypadku, gdy sytuacja materialna skarżącego nie daje żadnych możliwości opłacenia skargi, przez co nie może prowadzić do pozbawienia skarżącego prawa do sądu.

W tak ujętym celu przyznania prawa pomocy, wykazana przez Stowarzyszenie sytuacja majątkowa uzasadnia przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od ponoszenia kosztów sądowych w rozpatrywanej sprawie, dlatego na podstawie art. 246 § 2 pkt 2 w zw. z art. 245 § 3 i art. 254 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowiono, jak w sentencji.