Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2008 r.
IV SA/Wa 277/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Tomasz Wykowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 25 kwietnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M.W. na pismo Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia (...) grudnia 2007 r. Nr (...) w przedmiocie skargi na działanie Wojewody (...) postanawia: przyznać ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie adwokatowi P.O. z Kancelarii Adwokackiej w W. ul. (...) kwotę 120 (sto dwadzieścia) złotych oraz kwotę 26,40 (dwadzieścia sześć złotych czterdzieści groszy) stanowiącą 22% podatku VAT tytułem wynagrodzenia za nieopłaconą pomoc prawną udzieloną z urzędu.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 10 marca 2008 r. Sąd przyznał skarżącej prawo pomocy m.in. poprzez ustanowienie adwokata z urzędu. W wykonaniu powyższego postanowienie Okręgowa Rada Adwokacka w W. wyznaczyła jako pełnomocnika z urzędu adwokata wskazanego w sentencji niniejszego postanowienia. Przy piśmie datowanym na 16 kwietnia 2008 r. (data wpływu do Sądu 21 kwietnia 2008 r.) adwokat przedłożył Sądowi przekazaną skarżącej opinię o braku podstaw do sporządzenia skargi kasacyjnej. W piśmie do Sądu adwokat wniósł o zasądzenie kosztów zastępstwa adwokackiego według norm przepisanych w związku z nieopłaceniem ich w całości ani w części przez stronę wraz z podatkiem VAT.

Z uwagi na powyższe Sąd postanowił uwzględnić wniosek na podstawie art. 260 w związku z 258 § 1 pkt 8 p.p.s.a. oraz § 18 ust. 1 pkt 2 lit.b rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 z późn. zm.).