Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3001455

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 26 kwietnia 2018 r.
IV SA/Wa 2704/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Kaja Angerman (spr.).

Sędziowie: WSA, Anna Falkiewicz-Kluj, del., SO Aleksandra Westra.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 kwietnia 2018 r. sprawy ze skargi J. B. i B. B. na rozporządzenie Wojewody (...) z dnia (...) sierpnia 2007 r. nr (...) w przedmiocie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla (...) w (...)

1. odrzuca skargę w zakresie żądania stwierdzenia nieważności zaskarżonego rozporządzenia w związku z zarzutem naruszenia art. 112a ustawy Prawo ochrony środowiska, § 1 w związku z załącznikiem tabela 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, art. 174 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz art. 237 ustawy Prawo ochrony środowiska;

2. oddala skargę w pozostałym zakresie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.