Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1446128

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 9 maja 2013 r.
IV SA/Wa 265/13

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Monika Stępkowska - Bigiej po rozpoznaniu w dniu 9 maja 2013 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku K. G. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi K. G. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia (...) listopada 2012 r., nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: zwolnić K. G. od kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

K. G. w toku postępowania w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia (...) listopada 2012 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o wymeldowaniu, zwrócił się do Sądu z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych.

Z wniosku sporządzonego na urzędowym formularzu PPF z dnia 28 lutego 2013 r. wynika, że wnioskodawca przebywa w areszcie śledczym i - jak wynika z zaświadczenia z dnia (...) lutego 2013 r. wydanego przez z-cę Dyrektora Aresztu Śledczego w G. - nie jest zatrudniony. Oświadczył, że nie posiada żadnych oszczędności, ruchomości ani nieruchomości. Ponadto wnioskodawca podniósł, że ma żonę i syna (3,5 roku). Żona ma na utrzymaniu matkę (bez prawa rejestracji w urzędzie pracy) i uczącą się siostrę, mają zadłużone mieszkanie komunalne na kwotę ok. 12.000 zł. Żona zarabiała 1.000 zł miesięcznie, lecz w dniu 28 lutego 2013 r. utraciła pracę.

Wniosek o przyznanie prawa pomocy zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 199 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) strona wnosząca do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki obowiązana jest do poniesienia kosztów postępowania. Art. 243 i nast. cytowanej ustawy, przewidują możliwość ubiegania się przez osobę fizyczną o przyznanie prawa pomocy. Stosownie do treści art. 246 § 1 pkt 2 powołanej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, prawo pomocy w zakresie częściowym przyznaje się osobie fizycznej, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Oceniając przedłożony przez wnioskodawcę wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych stwierdzić należy, że wykazał, iż spełnia wymogi określone we wskazanym wyżej art. 246 § 1 pkt 2. Z informacji podanych we wniosku wynika, że wnioskodawca nie posiada żadnego majątku, nie uzyskuje dochodów, przebywa w areszcie śledczym. Również sytuacja materialna jego rodziny (żony, syna i mieszkających z nimi teściowej oraz siostry żony) jest trudna. Żona wnioskodawcy straciła pracę, mieszkanie komunale, w którym przebywają jest zadłużone na kwotę ok. 12.000 zł. W tym stanie rzeczy, należało uznać, że wnioskodawca wykazał, że nie jest w stanie podołać kosztom sądowym niniejszego postępowania.

Dlatego też na podstawie art. 246 § 1 pkt 2, art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 wyżej cytowanej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowiono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.