Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1621980

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 16 stycznia 2015 r.
IV SA/Wa 2614/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Teresa Zyglewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 16 stycznia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi I. S. na postanowienie Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia (...) września 2014 r. znak: (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do uzupełniania barków formalnych odwołania postanawia

1.

odrzucić skargę,

2.

zwrócić skarżącej wpis od skargi w kwocie 100 (słownie: stu) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

I. S. przedmiotem skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 listopada 2014 r. uczyniła postanowienie Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia (...) września 2014 r. znak: (...). Zaskarżonym postanowieniem organ administracji odmówił przywrócenia skarżącej terminu do uzupełnienia braków formalnych (brak podpisu) odwołania od decyzji Wojewody (...) z dnia (...) czerwca 2014 r. w przedmiocie odmowy udzielania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 52 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie. W myśl natomiast art. 52 § 2 tej ustawy przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, przewidziany w ustawie.

Od postanowienia Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia (...) września 2014 r. znak: (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych odwołania stronie przysługiwało prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, co wynika z art. 141 § 1 w zw. z art. 59 § 1 w zw. z art. 144 w zw. z art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.). W zaskarżonym postanowieniu zawarto wprawdzie pouczenie o prawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, jednakże błędne pouczenie nie może tworzyć prawa, którego ustawodawca nie przewidział na danym etapie postępowania.

Niewyczerpanie przez skarżącą w postępowaniu przed organem administracji publicznej środka zaskarżenia czyni skargę niedopuszczalną.

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 w zw. z art. 52 § 1 i § 2 powołanej wyżej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w punkcie pierwszym postanowienia. O zwrocie wpisu postanowiono w oparciu o art. 232 § 1 pkt 1 tej samej ustawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.