Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3001858

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 4 grudnia 2018 r.
IV SA/Wa 2547/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Joanna Borkowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 4.12. 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. W. na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia (...) maja 2018 r. nr (...) w przedmiocie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej postanawia: odrzucić skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.